ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ (၂)ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 01/15/2018 - 04:05 -- competition
အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အလွည့္က်ဥကၠဌျဖစ္သူ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသိုက္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနဝင္းမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေနစဥ္
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ား မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း

ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပုဂံၿမိဳ႕၊ ပုဂံဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ (၂)ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အလွည့္က်ဥကၠဌျဖစ္သူ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသိုက္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. Bruce Cooper မွ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဆီယံေဒသတြင္း ေလေၾကာင္းက႑တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။