ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကနဦးမွတ္ပုံတင္ခႏႈန္းထားမ်ား (၂-၄-၂၀၁၂) (၁/၂၀၁၂)

Tue, 07/17/2012 - 03:45 -- Anonymous (not verified)
စဥ္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္မ်ား ကနဦးမွတ္ပုံတင္ခ
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ၅%
ခရီးသည္တင္ယာဥ္ (ဘတ္စ္) ၊
(ယာဥ္ေမာင္းအပါအ၀င္ ၁၅ ဦးႏွင့္ အထက္)
၅%
လူစီးယာဥ္ (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up, Micro Bus, Van, MPV, SUV)
(၁၃၅၀ CC ႏွင့္ေအာက္) ၅၀%
(၁၃၅၁ CC မွ ၂၀၀၀ CC ထိ) ၈၀%
(၂၀၀၁ CC မွ ၅၀၀၀ CC ထိ) ၁၀၀%
(၅၀၀၁ CC ႏွင့္အထက္) ၁၂၀%