ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကနဦးမွတ္ပုံတင္ခႏႈန္းထားမ်ား

Fri, 11/06/2015 - 10:30 -- dotadmin
စဥ္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္မ်ား ကနဦးမွတ္ပုံတင္ခ
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ၅%
ခရီးသည္တင္ယာဥ္ (ဘတ္စ္) ၊
(ယာဥ္ေမာင္းအပါအ၀င္ ၁၀ ဦးႏွင့္ အထက္)
၅%
လူစီးယာဥ္ (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up,
Micro Bus, Van, MPV, SUV)
 
  (၁၃၅၀ CC ႏွင့္ေအာက္) ၃၀%
  (၁၃၅၁ CC မွ ၂၀၀၀ CC ထိ) ၅၀%
  (၂၀၀၁ CC မွ ၅၀၀၀ CC ထိ) ၈၀%
  (၅၀၀၁ CC ႏွင့္အထက္) ၁၂၀%
  Pick Up (Double Cab) ၄၀%

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE