ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 03/05/2018 - 08:27 -- competition

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာစာအလိုက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရြိဳင္ရယ္ေတာင္ႀကီးဟိုတယ္၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းရွန္တစ္လံုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစပယ္ၾကည္ေမာင္မွ မိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္(TDP)မွ ေဟာေျပာပြဲ တာဝန္ခံ ေဒၚေအးေအးဝင္းမွ EU၏ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာစပယ္ၾကည္ေမာင္ႏွင့္ ဦးျမတ္ႏိုးတို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျပဌာန္းျခင္းေၾကာင့္ ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။