အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆/၂၀၁၉

Fri, 01/25/2019 - 08:35 -- eiprdep

အေသးစား/ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာ စက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္၍ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆/၂၀၁၉