အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၈/၂၀၁၈

Tue, 01/23/2018 - 05:00 -- eiprdep

ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ကုန္ေခ်ာမ်ားအား ျပည္ပသို့တင္ပို႔ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၈/၂၀၁၈