အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၅၅/၂၀၁၇)

Tue, 11/21/2017 - 10:08 -- ictuser

လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေစေရးအေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ နုိ္င္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီေဖာ္ျပထားေသာ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအား တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ (ကုန္သြယ္ခြင့္) ျပဳသည့္ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၅၅/၂၀၁၇)