အပိုင္း(၃) - ကုန္ပစၥည္းအမ်ိုးအစားအလိုက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ား

Mon, 06/06/2016 - 07:08 -- dotadmin

 

၁၀၇။  သက္ဆိုင္ရာဌာနမွေထာက္ခံခ်က္ရယူျပီးမွ တင္ပို့/တင္သြင္းရမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

 

စဉ္     ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးမည့္ဌာန              ေထာက္ခံခ်က္ရယူရမည့္ပစၥည္းမ်ား

(က)    လယ္ယာစိုက္ပ်ိုးေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန   လယ္ယာထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္မ်ိုးေစ့မ်ား၊ အပင္မွထြက္ ရွိသည့္ပစၥည္းမ်ား၊  ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမျသဇာ

(ခ )    ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင္                       သစ္ခြဲသားမ်ားနွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အိုဇုန္း

          သစ္ေတာေရးရာဝန္ျကီးဌာန                           လွြာ ပ်က္စီးေစေသာဓာတ္ပစၥည္းမ်ား

(ဂ )    က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၊                              အစားအစာမ်ား၊ သြားတိုက္ေဆး ၊ ျပဒါး၊

          အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး             ကုန္ျကမ္း၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းမ်ား

          ဦးစီးဌာန (FDA)၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန             (Disposable Syringe, Infusion Set,

                                                                      Blood Transfusion Set, Surgical

                                                                      Gloves, Test Kits) ၊  စားေသာက္ကုန္

                                                                      ပစၥည္းမ်ား၊ စားအုန္းဆီ ( Palm Olein

                                                                      Cloud Point 8 ံC Max, IV(Iodine Value)

                                                                      58 Min  Specification)

(ဃ)    သတၱုတြင္းဝန္ျကီးဌာန                                သတၱုတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ဆိုဒီယမ္ဆိုင္ ယာနိုက္

(င )    ေမြးျမူေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ေက်းလက္                တိရစၦာန္၊ပုစြန္သားေပါက္နွင့္ ပုစြန္အားေဆး၊

          ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးဝန္ျကီးဌာန၊                            ငါးအစာ၊ ငါးအရွင္ ၊ တိရစၦာန္ေဆး၊

          ေမြးျမူေရးနွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊                     တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ တိရစၦာန္ အစာ၊

          ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန                                   တိရစၦာန္မ်ား ခြဲစိတ္ကုသရာတြင္ အေထာက္ အကူ

                                                                       ျပုပစၥည္းမ်ား (Transit Trade စနစ္ အပါအဝင္)

(စ )    ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန၊                               မူးယစ္ေဆးဝါး(သို့မဟုတ္) စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ

         မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ                 ေစေသာေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုး

         စေသာေဆးဝါးမ်ားအနၱရာယ္                       ျပုသည့္ ထိန္းခ်ုပ္ဓာတုေဗဒပစၥည္း (၂၆)မ်ိုး တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ့  

            

 (ဆ)   စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာန                                   Liquefied Petroleum Gas (LPG)

(ဇ )    ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္              နိုင္ငံျခားရုပ္ရွင္ကားမ်ား

          လုပ္ငန္း                                               

(ဈ)     ဆက္သြယ္ေရးနွင့္သတင္းအခ်က္                   ေနာက္ဆက္တြဲ(ဇ) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္

          အလက္နည္းပညာဝန္ျကီးဌာန၊

          ဆက္သြယ္ေရးညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန                 

(ည)   ပို့ေဆာင္ေရးဝန္ျကီးဌာန                              ယာဉ္မ်ား (ေရယာဉ္/ ေလယာဉ္)

(ဋ )    စက္မႈဝန္ျကီးဌာန                                       ယာဉ္အပိုပစၥည္းမ်ား (စက္မႈလက္မႈ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္)

(ဌ)     သိပၸံနွင့္နည္းပညာဝန္ျကီးဌာန                        ေရဒီယိုသတၱိျကြပစၥည္းမ်ား

 

ေဆးဝါးမ်ား တင္သြင္းျခင္း

၁၀၈။   ျမန္မာနိုင္ငံအစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါးအာဏာပိုင္အဖြဲ့ ေဆးဝါးအျကံေပးေကာ္မတီမွခြင့္ျပု ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေဆးဝါးမ်ားသာ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပုပါသည္။ ေဆးဝါး မ်ားျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပုရာတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္၌ ဆိပ္ကမ္းသို့ ပစၥည္းေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေဆးဝါးသက္တမ္းက်န္ရွိရန္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆးဝါးမူလသက္တမ္း (ထုတ္လုပ္သူမွ သတ္မွတ္သက္တမ္း) ၏ တစ္ဝက္ (၅၀%) က်န္ရွိရမည္။ ၁/ ျပည္ပမွ ေဆးဝါးမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ လုပ္ငန္းရွင္သည္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပမွသာ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ျပုမည္ျဖစ္ျပီးလိုအပ္သည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ -၂/

          (က)    ေဆးဝါးတင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္

          (ခ)     ေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္

          (ဂ)     ေဆးဝါးလက္လီ/လက္ကား ေရာင္းခ်သူလိုင္စင္

 

စားေသာက္ကုန္မ်ားတင္သြင္းျခင္း

၁၀၉။   အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားရရွိစားသံုးနိုင္ေစရန္နွင့္ ျဖန့္ျဖူးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္နီးေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို တင္သြင္း ျခင္းမွ ဟန့္တားနိုင္ေစရန္အတြက္ အစားအေသာက္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍-

(က)    သက္တမ္း (၂)နွစ္နွင့္အထက္ရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ သက္တမ္းအနည္းဆံုး (၁)နွစ္ က်န္ရွိရမည္။

(ခ)     သက္တမ္း(၁)နွစ္မွ (၂)နွစ္အထိရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ သက္တမ္းအနည္း ဆံုး (၆)လ က်န္ရွိရမည္။

(ဂ)     သက္တမ္း (၁)နွစ္ေအာက္ရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ ဆိပ္ကမ္းေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ သက္တမ္းအနည္းဆံုး (၄)လ က်န္ရွိေနရမည္။ ၁/

 

မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားနွင့္ ယင္းေဆးဝါးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ၌ အသံုးျပုသည့္ ထိန္းခ်ုပ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း

၁၁၀။   က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာနက မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ကို‌ေျပာင္းလဲေစ ေသာေဆးဝါးမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊  ယင္းေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ရာ၌ အသံုးျပုသည့္ ထိန္းခ်ုပ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ ထိန္းခ်ုပ္ဓာတုပစၥည္း မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

 

(က)   မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္စိတ္ကို‌ေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ား ထုတ္လုပ္ ရာ၌ အသံုးျပုသည့္  ထိန္းခ်ုပ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား (၂၆) မ်ိုး

(က်န္းမာေရးဝန္ျကီး ဌာန၏ ၅-၆-၂၀ဝ၂ရက္စြဲပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀ဝ၂   ေနာက္ဆက္တြဲ(ဈ)

                                                                                             

 (ခ)   စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ား (၁၁၅) မ်ိုး

(က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ၂၁ -၆ -၂၀ဝ၂ ရက္စြဲပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂ / ၂၀ဝ၂ နွင့္ ၁၇ - ၁၁ - ၂၀ဝ၅ ရက္စြဲပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁ /၂၀ဝ၅ )   ေနာက္ဆက္တြဲ(ည)

                                                                                              

 

(ဂ)    မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား (၁၂၅) မ်ိုး

(က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ၂၉ - ၇ -၂၀ဝ၂ ရက္စြဲပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ အမွတ္  ၃/၂၀ဝ၂ နွင့္  ၁၇ - ၁၁ -၂၀ဝ၅ ရက္စြဲပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂ /  ၂၀ဝ၅) ေနာက္ဆက္တြဲ(ဋ)

 

 မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁၁၁။   မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပုရာတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၏ (၇.၃.၂၀ဝ၃) ရက္စြဲပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁/၂၀ဝ၃ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားထိန္းခ်ုပ္ေရး ဆိုင္ရာ အမိန့္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ျကီးဌာနမွ ေထာက္ခံသည့္ အေရအတြက္မ်ားအတိုင္းသာ တင္သြင္းခြင့္ျပုသည္။

၁၁၂။   မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ရာ၌ အသံုးျပုသည့္ ထိန္းခ်ုပ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား (၂၆) မ်ိုးအား  ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားအနၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ ေရးဗဟိုအဖြဲ့၏ေထာက္ခံခ်က္ကို ျကိုတင္ရယူရန္နွင့္ ယင္းေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ ပူးတြဲ တင္ျပ၍ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။     

 

မ်ိုးဆက္ပ်က္သုဉ္းလုဆဲ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ားနွင့္ အပင္ပန္းမန္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားျဖစ္ ကုန္သြယ္မႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ( CITES )

 

၁၁၃။   မ်ိုးဆက္ပ်က္သုဉ္းလုဆဲ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ားနွင့္ အပင္ပန္းမန္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားျဖစ္ ကုန္သြယ္မႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို CITES Appendix မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲပါအတိုင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။                                                                           

                                                                                          ေနာက္ဆက္တြဲ(ဌ)                                                                                                                            

အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား(Duty Free Shop)အတြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း      

၁၁၄။   သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေထာက္အထားမ်ား ပါဝင္ရပါမည္-

          (က)    ကုမၸဏီ Letter Head ပါ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္လွြာ၊

( ခ )   ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္   သက္ဆိုင္ရာေလဆိပ္  ေလေျကာင္းပို့ေဆာင္ေရး ညွြန္ျကားမႈ ဦးစီးဌာန၏           အေကာက္ခြန္လြတ္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားေျကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊

 

          ( ဂ )   ဆိုင္ငွားရမ္းခေပးေခ်ထားေသာ အေထာက္အထား၊

(ဃ)    အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားေသာ Bonded Warehouse Licence၊

( င )   အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရာတြင္ တစ္ျကိမ္ေလွ်ာက္ထားျပီး ထပ္မံေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါက မူလေလွ်ာက္ထားျပီး ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ျပီးေျကာင္းသက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္မ်ားသို့ ေငြေပးသြင္းျပီး ေျကာင္းနွင့္သက္ဆိုင္ရာ  အေကာက္ခြန္ဌာနမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ စိစစ္ စာရင္းေလ်ာ့ျပီးျဖစ္ေျကာင္း အေထာက္အထား စာရြက္၊ စာတမ္းမ်ား၊                                                                                                                                                                                                                                                                               

(စ)     အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္လက္မွတ္

(ဆ)    နိုင္ငံျခားသံုးေငြဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

 

ဝိုင္တင္သြင္းျခင္း

၁၁၅။  စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ လက္ရွိေျပာင္းလဲတိုးတက္လာ ေသာ အေျခအေနအရ နိုင္ငံျခားသားဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ လိုအပ္ ခ်က္ရွိျခင္းတို့ေျကာင့္ နိုင္ငံျခားျဖစ္ဝိုင္အမ်ိုးမ်ိုးကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးရံုး၏ ၁၇-၃-၂၀၁၅ ရက္စြဲပါ အမိန့္ ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၈/၂၀၁၅) ျဖင့္ ျပည္ပမွ  တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္ျပုခဲ့ပါသည္။

 

၁၁၆။  စက္သံုးဆီတင္သြင္းျခင္း

        စက္သံုးဆီလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္-

(က)    ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတင္သြင္းလိုသည့္ စက္သံုးဆီပမာဏအား အေရအတြက္ ကန့္သတ္ခ်က္မရွိ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

( ခ )   စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ   ေဈးနႈန္းနွင့္ စံခ်ိန္စံညွြန္းမ်ားအတိုင္း  ေလွ်ာက္ထားရမည္။

( ဂ )   ျမန္မာနိုင္ငံ စက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန့္ျဖူးေရးအသင္း (Myanmar Petroleum Trade Association - MPTA) အသင္းဝင္ျဖစ္ေျကာင္း အေထာက္ အထား တင္ျပရမည္။

 

တိရစၦာန္နွင့္ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း

၁၁၇။   အမဲသား၊ ဆိတ္သားနွင့္ စားသံုးနိုင္ေသာ တိရစၦာန္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေမြးျမူေရးနွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပုပါသည္။ ေမြးျမူေရးနွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပည့္စံုပါက စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသို့ ကန့္ကြက္ရန္မရွိေျကာင္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးပို့မည္ျဖစ္ပါသည္-

(က)    ေမြးျမူေရးနွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမဲသား၊ ဆိတ္သား နွင့္ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ဝက္သားနွင့္ျကက္သားတင္သြင္းမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ား(Regulations) မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ခ)     တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ တင္ပို့မည့္အသားမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ တင္ပို့သည့္နိုင္ငံ၏ တိရစၦာန္ ေဆးကုဌာနမွ တာဝန္ရွိေသာသူ (Authorized Person) လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိရစၦာန္ က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ (Verinary Health Certificate) ပါရွိျခင္း။

 

ျပန္လည္ျပုျပင္ထားေသာစက္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း

၁၁၈။   ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္ရံုတည္ေထာင္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ငွားရမ္းျခင္းအပါ အဝင္) ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ ျပန္လည္ ျပုျပင္ထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ တင္သြင္းခြင့္ျပု မည္ျဖစ္ပါသည္ -

(က)    အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပုနိုင္မည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ရမည္။

(ခ)     တင္သြင္းမည့္ စက္ပစၥည္းသည္ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ျပုျပင္ျပီး (Full Reconditioned) ျဖစ္ရမည္။

(ဂ)     တင္သြင္းျပီးေနာက္ (၁၀)နွစ္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ သံုးစြဲနိုင္ေျကာင္း နိုင္ငံျခားမွ စက္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူ၏ အာမခံခ်က္ (Warranty) ပါရွိရမည္။

(ဃ)    နိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မွ Reconditioned စက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္နွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အထားျပည့္စံုစြာ တင္ျပလာပါက စိစစ္ခြင့္ျပုမည္။

 

အသံုးျပုျပီးစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ား တင္သြင္းျခင္း 

၁၁၉။   စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ ျပည္ပမွစက္ပစၥည္းမ်ား တင္ သြင္းခြင့္ျပုရာတြင္ အသစ္ (Brand New) နွင့္ ျပုျပင္ျပီး (Reconditioned) စက္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပုခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အေသးစား/အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈကုန္ က်စရိတ္သက္ သာေစရန္ အသံုးျပုနိုင္သည့္ ျပုျပင္ထားျခင္းမရွိေသာစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကိုကုန္သြယ္ေရးညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန၏၉.၃.၂၀၁၅ ရက္စြဲပါ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ နွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလွြာ (၂/၂၀၁၅) ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပုခဲ့ပါသည္။

၁၂၀။   အသံုးျပုျပီးစက္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းခြင့္ျပုရာတြင္ ဖြံ့ျဖိုးျပီးနိုင္ငံမ်ားမွ အသံုးျပုရန္မလို အပ္သည့္/ စက္စြမ္းအားက်ဆင္းေနသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို စုပံုေရာင္းခ်သည့္အေျခအေနမ်ိုး မျဖစ္ ေပၚေစရန္၊ မိမိနိုင္ငံ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား/ အေသးစားအလတ္စားစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို  အေထာက္အကူျပုေစမည့္စက္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပုနိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၂၁။   အသံုးျပုျပီးစက္ပစၥည္း (Used Machine)မ်ားတင္သြင္းခြင့္ျပုရာတြင္ တစ္နွစ္ခ်င္း ခြင့္ျပုေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ မူဝါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နွစ္စဉ္ ျပန္လည္သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တင္သြင္းခြင့္ျပုျခင္းကို နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ခြင့္မျပုေသးဘဲ၊ ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွသာ တင္သြင္းခြင့္ျပုမည္ျဖစ္ျပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ ခြင့္ျပုသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၂၂။   အသံုးျပုျပီးစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ျပုရာတြင္

ေအာက္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္-   

(က)    အသံုးျပုျပီးစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအျပင္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ပါ ခြင့္ျပုမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)     တင္သြင္းမည့္စက္ပစၥည္းအား တင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ စက္ပစၥည္း၏ စံခ်ိန္စံညွြန္းအျပည့္အစံုကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္-

                   (၁)     Brand Name

                   (၂)     Capacity

                   (၃)     ထုတ္လုပ္သည့္ခုနွစ္ (Model Year)

                   (၄)     ထုတ္လုပ္သည့္နိုင္ငံ (Country of Origin)

                   (၅)     စက္၏ သံုးစြဲသည့္ စြမ္းအင္/ေလာင္စာ (လွ်ပ္စစ္၊ ေရေနြးေငြ့၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္၊    သဘာဝဓာတ္ေငြ့သံုး)

 

Repair and Return စနစ္ျဖင့္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁၂၃။   ျပည္ပမွတင္သြင္းခဲ့ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္တြင္း၌အသံုးျပုစဉ္ ပ်က္စီးယိုယြင္းသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ျပင္ဆင္နိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္ပ၌ျပင္ဆင္ရန္ တင္ပို့သည့္စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ယင္း၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပို့ကုန္ပါမစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၂၄။   ျပည္ပသို့တင္ပို့ျပီး ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ Repair and Return စနစ္ျဖင့္ ပို့ကုန္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္-

          (က)    ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္အေထာက္အထား Import Licence

          (ခ)     ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ အေကာက္ခြန္သြင္းကုန္ေျကညာလွြာ (ID) မိတၱူ

          (ဂ)     သေဘၤာတင္အေထာက္အထား (B/L) မိတၱူ

(ဃ)    ျပည္တြင္း၌အသံုးျပုစဉ္ပ်က္စီးယိုယြင္းသျဖင့္ ျပည္ပသို့တင္ပို့ျပင္ဆင္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို့  ျပန္လည္ယူေဆာင္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေျကာင္း ဝန္ခံခ်က္

၁၂၅။   ျပည္ပသို့ျပုျပင္ရန္အတြက္ Repair and Return စနစ္ျဖင့္ တင္ပို့ခဲ့ျပီး၊ ျပုျပင္ျပီးျဖစ္၍ ျပည္တြင္းသို့ျပန္လည္တင္သြင္းရန္ Repair and Return စနစ္ျဖင့္ သြင္းကုန္ပါမစ္ခြင့္ျပုေပးမည္ ျဖစ္ျပီး၊ သြင္းကုန္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္-

          (က)    Repair and Return စနစ္ တင္ပို့ခဲ့သည့္ Export Permit

          (ခ)     ျပည္ပသို့တင္ပို့သည့္ အေကာက္ခြန္ပို့ကုန္ေျကညာလွြာ (ED) မိတၱူ

          (ဂ)     ျပည္ပသို့တင္ပို့သည့္ သဘၤ࿿ောတင္အေထာက္အထား    (B/L) မိတၱူ

၁၂၆။   ျပည္ပသို့တင္ပို့ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးယိုယြင္း သျဖင့္ ျပည္ပကုန္ဝယ္သူမွ ျပုျပင္ေပးရန္ အေျကာင္းျကားခ်က္အရ ျပုျပင္ေပးရန္အတြက္ တင္သြင္းျခင္းကို သြင္းကုန္ပါမစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၂၇။   ျပုျပင္ေပးရန္ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းအတြက္ Repair and Return စနစ္ျဖင့္ သြင္းကုန္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္-

          (က)    ျပည္ပသို့တင္ပို့ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား Export Licence

          (ခ)     ျပည္ပသို့တင္ပို့သည့္ အေကာက္ခြန္ပို့ကုန္ေျကညာလွြာ (ED) မိတၱူ

          (ဂ)     တင္ပို့ခဲ့သည့္စက္ပစၥည္း/ အျခားကုန္ပစၥည္းခ်ို့ယြင္းသျဖင့္ ျပုျပင္ေပးရန္ ျပည္ပ ကုန္ဝယ္သူ၏ အေျကာင္းျကားစာ

          (ဃ)    ျပည္ပမွတင္သြင္း၍ ျပုျပင္ျပီး ျပန္လည္တင္ပို့ရန္ ဝန္ခံခ်က္

၁၂၈။   ျပုျပင္ေပးရန္အတြက္ ျပည္ပမွ Repair and Return စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ျပီး၊ ျပုျပင္ ျပီးျဖစ္၍ ျပည္ပသို့ျပန္လည္တင္ပို့ရန္ Repair and Return စနစ္ျဖင့္ ပို့ကုန္ပါမစ္ခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ ျပီး၊ ပို့ကုန္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္-

          (က)    Repair and Return စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ Import Permit

          (ခ)     ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္အေကာက္ခြန္ သြင္းကုန္ေျကညာလွြာ (ID) မိတၱူ

          (ဂ)     သေဘၤာတင္အေထာက္အထား (B/L) မိတၱူ

 

Replacement and Return စနစ္ျဖင့္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁၂၉။   ျပည္ပမွတင္သြင္းခဲ့ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္တြင္း၌တပ္ဆင္အသံုးျပုမရ၍ျဖစ္ေစ၊ ပ်က္စီး ခ်ို့ယြင္းေန၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းခဲ့ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား ျပည္တြင္း၌ အသံုးျပုမရ၍ ျဖစ္ ေစ၊ပ်က္စီးခ်ို့ယြင္း၍ျဖစ္ေစ အစားထိုးလဲလွယ္ရန္အတြက္ ျပည္ပသို့ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္းကို ပို့ကုန္ ပါမစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၃၀။   အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ ျပည္ပသို့တင္ပို့ျခင္းအား Replacement and Return စနစ္ျဖင့္ ပို့ကုန္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္-

          (က)    ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္အေထာက္အထား Import Licence

          (ခ)     ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ အေကာက္ခြန္သြင္းကုန္ေျကညာလွြာ (ID) မိတၱူ

          (ဂ)     အစားထိုးလဲလွယ္ေပးမည္ျဖစ္ေျကာင္း ျပည္ပရွိကုန္ေရာင္းသူ၏ အေျကာင္းျကားစာ

          (ဃ)    သဘၤ࿿ောတင္အေထာက္အထား (B/L) မိတၱူ

          (င)     အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ ျပည္ပသို့တင္ပို့ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ယူေဆာင္  တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေျကာင္း ဝန္ခံခ်က္

၁၃၁။   အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ ျပည္ပသို့ Replacement and Return စနစ္ျဖင့္ တင္ပို့ခဲ့ျပီး၊ ျပည္တြင္းသို့ျပန္လည္တင္သြင္းရန္ Replacement and Return စနစ္ျဖင့္ သြင္းကုန္ပါမစ္ ခြင့္ျပု ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ သြင္းကုန္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရ မည္-

          (က)    Replacement and Return စနစ္ တင္ပို့ခဲ့သည့္ Export Permit

          (ခ)     ျပည္ပသို့တင္ပို့သည့္ အေကာက္ခြန္ပို့ကုန္ေျကညာလွြာ (ED) မိတၱူ

          (ဂ)     ျပည္ပသို့တင္ပို့သည့္ သေဘၤာတင္အေထာက္အထား    (B/L) မိတၱူ

 

၁၃၂။   ျပည္ပသို့တင္ပို့ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးခ်ို့ယြင္း၍ျဖစ္ေစ၊  ျပည္ပ၌တပ္ဆင္

အသံုးျပုမရ၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးယိုယြင္း၍ျဖစ္ေစ၊ျပည္ပ၌အသံုးျပုမရ၍ျဖစ္ေစ  ျပည္ပကုန္ဝယ္သူမွ အစားထိုးလဲလွယ္ေပးရန္ အေျကာင္းျကားခ်က္အရ အစားထိုးလဲလွယ္ ေပးရန္ အတြက္ တင္သြင္းျခင္းကို သြင္းကုန္ပါမစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၃၃။   အစားထိုးလဲလွယ္ေပးရန္ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းအတြက္ Replacement and Return စနစ္ျဖင့္ သြင္းကုန္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္-

          (က)    ျပည္ပသို့တင္ပို့ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား Export Licence

          (ခ)     ျပည္ပသို့တင္ပို့သည့္ အေကာက္ခြန္ပို့ကုန္ေျကညာလွြာ (ED) မိတၱူ

          (ဂ)     တင္ပို့ခဲ့သည့္စက္ပစၥည္း/ အျခားကုန္ပစၥည္းခ်ို့ယြင္းသျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ ေပးရန္ ျပည္ပကုန္ဝယ္သူ၏ အေျကာင္းျကားစာ

          (ဃ)    အစားထိုးလဲလွယ္ေပးရန္ ျပည္ပမွတင္သြင္းျပီး ျပန္လည္ တင္ပို့ရန္ ဝန္ခံခ်က္

၁၃၄။   အစားထိုးလဲလွယ္ေပးရန္အတြက္ ျပည္ပမွ Replacement and Return စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ျပီး၊ ျပည္ပသို့ျပန္လည္တင္ပို့ရန္ Replacement and Return စနစ္ျဖင့္ ပို့ကုန္ပါမစ္ ခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပို့ကုန္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပ ရမည္-

          (က)    Replacement and Return စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ Import Permit

          (ခ)     ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္အေကာက္ခြန္ သြင္းကုန္ေျကညာလွြာ (ID) မိတၱူ

          (ဂ)     သေဘၤာတင္အေထာက္အထား (B/L) မိတၱူ