သွင်းကုန်လိုင်စင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

Wed, 04/24/2013 - 08:49 -- admin

သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားပါက အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

( က ) ၆၀၀/- ကျပ်တန် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ(Online Print Out)

( ခ ) Proforma Invoice မူရင်း/ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Sale Contract)

( ဂ ) ကိုယ်စားလှယ်ကဒ် မူရင်း/မိတ္တူ

       မှတ်ချက်။   ထောက်ခံချက်လိုအပ်သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၏ ထောက်ခံချက်နှင့် ဓါတ်ပုံဖြင့်စစ်ရန်

       လိုအပ်သည့်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ရှင်းလင်းမြင်သာမှုရှိသည့် ဓါတ်ပုံတောင်းခံခြင်း။