သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြင်ဆင်ခြင်း

Wed, 04/24/2013 - 10:40 -- admin

                ခွင့်ပြုပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရည်အသွေး၊ အရေအတွက်၊ စသည်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိမလာမီ ကြိုတင်၍ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရောက်ရှိပြီးမှ အထက်ပါအချက် အလက်များပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ အမှန်တင်သွင်းသည့် ပမာဏ ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ကြေးများနှင့် အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည်-

 

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁)လကျော်မှ (၃)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃)လကျော်မှ (၆)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆)လကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

ပြင်ဆင်ကြေး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

အပိုကြေး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀