သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး သတ်မှတ်နှုန်းထားများ

Wed, 04/24/2013 - 08:48 -- admin

သွင်းကုန်လိုင်စင် (CIF) တန်ဖိုး အပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း လိုင်စင်ကြေးအား ကောက်ခံလျှက်ရှိပါသည်-

ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုး                                                                  သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး

ကျပ် ၁၀၀၀၀                 အထိ                ကျပ် ၂၅၀

ကျပ် ၁၀၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၂၅၀၀၀ အထိ                                  ကျပ် ၆၂၅

ကျပ် ၂၅၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၅၀၀၀၀ အထိ                                  ကျပ် ၁၂၅၀

ကျပ် ၅၀၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ အထိ                                ကျပ် ၂၅၀၀

ကျပ် ၁၀၀၀၀၁               မှ                    ကျပ် ၂၀၀၀၀၀ အထိ                                ကျပ် ၅၀၀၀

ကျပ် ၂၀၀၀၀၁               မှ                    ကျပ် ၄၀၀၀၀၀  အထိ                               ကျပ် ၁၀၀၀၀

ကျပ် ၄၀၀၀၀၁               မှ                    ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀ အထိ                              ကျပ် ၂၀၀၀၀

ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၁             မှ                    အထက်                                                 ကျပ် ၅၀၀၀၀