သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်း

Wed, 04/24/2013 - 10:39 -- admin
            သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ (၃)လ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါသည်။ သာမန်အားဖြင့် သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုပါ။ ခွင့်ပြုထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်တင်သွင်းရန်အတွက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုပါက အကျိုးကြောင်းဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်၏ လျှောက်ထားချက်ကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ မှန်ကန်ရေးကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ စဉ်းစားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။