သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း

Wed, 04/24/2013 - 10:45 -- admin

            ခွင့်ပြုထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပြီးမှ ပြန်လည်အပ်နှံပါက အောက်ဖော်ပြပါ အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည်။

                                                                                                                                               တန်ဖိုး - ကျပ်

 

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁)လကျော်မှ (၃)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃)လကျော်မှ (၆)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆)လကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

၁။

အပိုကြေး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀