သွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့်ရှိသော နိုင်ငံခြားငွေများ

Wed, 04/24/2013 - 09:03 -- admin

                   ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့် (Import Right) သတ်မှတ်ထားရှိသော ဝင်ငွေ (၉) မိုျး အား ပယ်ဖျက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၄) ရက် ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၉/၂၀၁၂) အရ နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များရှိ မည်သည့်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများမှ လက်ကျန်များ ကိုမဆို သွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့် အပါအဝင် လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အတွက် အခွန်အခများဖြတ်တောက်ခြင်းကိုလည်း (၁-၅-၂၀၁၂) ရက်နေ့မှစတင်၍ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။