သဇင္ေျမ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေန

Tue, 09/03/2019 - 04:41 -- admin_ygn

     ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ ငါးျမစ္ခ်င္းအေရအတြက္ ၃၂၀ဝ၀ ကီလိုဂရမ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး၂၉၇၂၀ ေဒၚလာတင္ပို႔ခဲ့ သည္။ ယခင္ တစ္ပတ္ ဩဂုတ္ ၃ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ငါးျမစ္ခ်င္းအေရအတြက္ ၅၁၂၀ဝကီလိုဂရမ္  တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ၄၇၃၂၈ ေဒၚလာတင္ပို႔ခဲ့သည္ဟုသိရွိ ရသည္။  ယခင္တစ္ပတ္ထက္  ယခုတစ္ပတ္တြင္  ငါးျမစ္ခ်င္းအေရ အတြက္ ၁၉၂၀ဝ ကီလိုဂရမ္တင္ပို႔မႈေ လ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ၁၇၆၀၈ ေဒၚလာ တန္ဖိုးေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
     ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တစ္ဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ အမွန္ တင္ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ ခ်င္း(အစို)၊ ဆီးဖတ္၊ မန္က်ည္းေစ့၊ ႀကိမ္၊ ဆီးယိုထုပ္ႏွင့္ ငါးျမ စ္ခ်င္းတို႔တင္ပို႔ရာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၂၀၄၅ ေဒၚလာတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္မွ၂၁ ရက္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဆန္၊ စပါးေဈးကြက္အေျခအေနမွာ အေရာင္းအဝယ္ေအးၿပီးေဈးႏႈန္း ေျပာင္း လဲမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧည့္မထစပါး  တင္း ၁၀ဝ ကို က်ပ္ ၅၂၀ဝ၀ဝ ျဖစ္ၿပီး ဆန္တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၄၀ဝ၀ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

နီလာ(သဇင္ေျမကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန)

Border Trade News

Pages