လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား(Reconditioned)(Van အုပ္စု)

Mon, 03/05/2012 - 00:00 -- Anonymous (not verified)
စဥ္ Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2007 2008 2009 2010 2011/2012
Van
၉၂ Daihatsu Hijet Cargo Japan 7,900.00 8,300.00 8,700.00 9,600.00 18,000.00
၉၃ Honda Acty Van Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 19,000.00
၉၄ Honda Partner Japan 6,500.00 7,200.00 8,000.00 8,800.00 10,000.00
၉၅ Honda Stream Japan 14,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 36,000.00
၉၆ Isuzu Como Japan 23,000.00 24,000.00 26,000.00 28,000.00 42,000.00
၉၇ Mazda Bongo Van Japan 26,000.00 27,000.00 28,000.00 31,000.00 42,500.00
၉၈ Mazda Familier Japan 5,200.00 5,400.00 5,700.00 6,300.00 24,000.00
၉၉ Mitsubishi Delica Van Japan 33,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 50,000.00
၁၀၀ Mitsubishi Lancer Cargo Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 35,000.00
၁၀၁ Nissan Ad Van Japan 6,600.00 6,900.00 7,300.00 8,000.00 25,000.00
၁၀၂ Nissan Caravan Japan 16,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 44,000.00
၁၀၃ Nissan Elgrand Japan 37,000.00 39,000.00 41,000.00 45,000.00 64,000.00
၁၀၄ Nissan Presage Japan 22,000.00 23,000.00 24,000.00 26,000.00 38,000.00
၁၀၅ Nissan Urvan Japan 28,000.00 29,000.00 30,000.00 33,000.00 40,000.00
၁၀၆ Nissan Vanette Van Japan 7,500.00 7,900.00 8,300.00 9,100.00 19,585.00
၁၀၇ Nissan Wingroad Japan 6,800.00 7,500.00 8,300.00 9,100.00 10,000.00
၁၀၈ Subaru Samber Japan 10,000.00 11,000.00 11,000.00 13,000.00 17,000.00
၁၀၉ Suzuki Alto Japan 6,900.00 7,300.00 7,600.00 8,400.00 16,000.00
၁၁၀ Toyota Caldina Japan 12,500.00 2007 Model Only
၁၁၁ Toyota Corolla Fielder Japan 14,000.00 14,000.00 15,000.00 17,000.00 34,000.00
၁၁၂ Toyota Hiace Commuter Japan 33,000.00 35,000.00 37,000.00 40,000.00 55,000.00
၁၁၃ Toyota Hiace Van Japan 31,000.00 32,000.00 34,000.00 38,000.00 42,000.00
၁၁၄ Toyota Isis Japan 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 34,000.00
၁၁၅ Toyota Liteace Van Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 27,000.00
၁၁၆ Toyota Probox/ Succeed Japan 5,200.00 5,400.00 5,700.00 6,300.00 24,000.00
၁၁၇ Toyota Regius Van Japan 33,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 44,000.00
၁၁၈ Toyota Regiusace Van Japan 38,000.00 40,000.00 42,000.00 46,000.00 55,000.00
၁၁၉ Toyota Townace Van Japan 12,000.00 13,000.00 13,000.00 15,000.00 27,000.00
မွတ္ခ်က္။           (၁) 1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို Model Year 2007 မွ 2011 အထိ တန္ဘုိး USD 5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား
                            ႏိုင္ၿပီး 2012 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                      (၂) အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက One Stop
                           Services အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
                      (၃) (၈.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႕အတည္ျပဳသည္။