လူစီးမော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ(Reconditioned)(Double Cab အုပ်စု)

Thu, 03/01/2012 - 07:10 -- Anonymous (not verified)
စဉ် Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) မှတ်ချက်
2007 2008 2009 2010 2011/2012
Double Cab
၂၆၂ Chevrolet Avalanche U.S.A 29,500.00 32,800.00 36,400.00 40,500.00 45,000.00
၂၆၃ Dodge Ram U.S.A 15,300.00 17,000.00 18,700.00 20,500.00 22,500.00
၂၆၄ Ford U.S.A 30,100.00 31,700.00 33,400.00 37,100.00 46,400.00
၂၆၅ Ford Ranger Thunder U.S.A 14,000.00 15,000.00 16,000.00 17,000.00 20,000.00
၂၆၆ Foton Tunland China 11,800.00 13,100.00 14,500.00 16,200.00 18,000.00
၂၆၇ Honda Ridgeline Japan 23,100.00 24,300.00 25,600.00 28,500.00 34,200.00
၂၆၈ JAC China 12,500.00 13,800.00 15,400.00 17,100.00 19,000.00
၂၆၉ Nissan Frontier Thailand 16,000.00 17,600.00 19,400.00 21,300.00 23,400.00
၂၇၀ Toyota Tacoma Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,200.00 29,000.00
၂၇၁ Toyota Hilux Vigo/ Hilux Japan 23,000.00 24,000.00 25,000.00 28,000.00 33,000.00
မှတ်ချက်။           (၁) 1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို Model Year 2007 မှ 2011 အထိ တန်ဘိုး USD 5000 ဖြင့် လျှောက်ထား
                            နိုင်ပြီး 2012 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
                      (၂) အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက One Stop
                           Services အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
                      (၃) (၈.၁၁.၂၀၁၂) ရက်နေ့အတည်ပြုသည်။