လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (Van)

Fri, 12/21/2012 - 12:31 -- Anonymous (not verified)
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) Remak
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Van
Daihatsu Hijet Cargo Japan 7410 7800 8210 8650 9100 13000
Honda Acty Van Japan 9040 9520 10000 10500 11100 15900
Honda Partner Japan 6500 7500 8500 9500 10500 15000
Isuzu Como Japan 22000 24000 26000 28000 30000 42000
Mazda Bongo Van Japan 14300 15000 15800 16600 17500 25000
Mazda Familier Japan 5200 6000 7000 8000 10000 15000
Mitsubishi Delica Van Japan 14300 15000 15800 16600 17500 25000
Nissan Ad Van Japan 5200 6000 7000 8000 10000 15000
Nissan Caravan/ Urvan Japan 15000 17000 19000 21000 23000 30000
၁၀ Nissan Elgrand Japan 18000 20000 22000 25000 28000 40000
၁၁ Nissan Presage Japan 16000 18000 20000 22000 24500 35000
၁၂ Nissan Vanette Van Japan 7500 8500 9500 11000 12000 18000
၁၃ Nissan Wingroad Japan 5700 6000 7000 8000 10000 15000
၁၄ Subaru Samber Japan 9690 10200 10700 11300 11900 17000
၁၅ Suzuki Alto Japan 6900 8000 9000 10000 12000 16000
၁၆ Toyota Corolla Fielder Japan 11000 13000 15000 17000 21000 30000
၁၇ Toyota Corolla Spacio Japan ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။
၁၈ Toyota Probox/ Succeed Japan 5200 6000 7000 8000 10000 15000
၁၉ Volkwagen Jetta Maxico 14800 16400 18200 20200 22500 25000
မွတ္ခ်က္။      (၁)      1350 CC ​ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို 2008 Model မွ 2012 Model အထိ Model Year မခြဲျခားဘဲ တန္ဘိုး USD -
                             5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 2013 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                   (၂)      အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက Internet  
                             အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စိစစ္၍ One Stop Services အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။