လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (Reconditioned)(Hatchback အုပ္စု)

Sun, 03/04/2012 - 06:58 -- Anonymous (not verified)
စဥ္ Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2007 2008 2009 2010 2011/2012
Hatchback
၁၂၀ Alfa Romeo 147 Japan 24,000.00 25,000.00 26,000.00 29,000.00 39,990.00
၁၂၁ BMW 1 Series Germany 17,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 34,500.00
၁၂၂ Daihatsu Boon Japan 6,700.00 7,100.00 7,400.00 8,200.00 14,200.00
၁၂၃ Daihatsu Esse Japan 6,500.00 6,800.00 7,200.00 7,900.00 14,800.00
၁၂၄ Daihatsu Mira Japan 11,000.00 13,000.00 14,000.00 16,000.00 17,000.00
၁၂၅ Daihatsu Sonica Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 22,400.00
၁၂၆ Honda Fit (1500 CC) Japan 7,000.00 7,700.00 8,500.00 9,400.00 10,400.00
၁၂၇ KIA Pride S' Korea 7,000.00 8,000.00 9,000.00 9,900.00 11,000.00
၁၂၈ Mazda Demio Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 34,000.00
၁၂၉ Mazda Verisa Japan 17,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00
၁၃၀ Mercedes Benz A Class Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 25,000.00 38,700.00
၁၃၁ Mini Cooper Germany 12,700.00 13,300.00 14,000.00 15,600.00 19,500.00
၁၃၂ Mitsubishi Colt Japan 9,500.00 10,000.00 11,000.00 12,000.00 18,000.00
၁၃၃ Nissan Dualis Japan 16,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 36,800.00
၁၃၄ Nissan March Japan 13,000.00 14,000.00 14,000.00 16,000.00 21,000.00
၁၃၅ Nissan Note Japan 17,000.00 18,000.00 19,000.00 21,000.00 24,000.00
၁၃၆ Nissan Tiida Japan 16,000.00 16,500.00 17,000.00 19,000.00 26,000.00
၁၃၇ Subaru Pleo Japan 8,200.00 8,600.00 9,000.00 9,900.00 17,000.00
၁၃၈ Subaru R2 Japan 9,300.00 9,800.00 10,000.00 11,000.00 13,500.00
၁၃၉ Suzuki Cervo Japan 9,400.00 9,900.00 10,000.00 11,000.00 14,300.00
၁၄၀ Toyota Aygo Japan 2012 Model Only 19,000.00
၁၄၁ Toyota Blade Master Japan 16,000.00 17,600.00 19,400.00 21,300.00 23,400.00
၁၄၂ Toyota Lexus (CT 200 H) UK 34,000.00 36,000.00 37,000.00 42,000.00 * 52000.00
၁၄၃ Toyota Passo Japan 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 21,000.00
၁၄၄ Toyota Porte Japan 14,000.00 14,000.00 15,000.00 17,000.00 27,000.00
၁၄၅ Toyota Ractis Japan 8,100.00 8,500.00 8,900.00 9,800.00 26,000.00
၁၄၆ Toyota Raum Japan 9,900.00 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00
၁၄၇ Toyota Vitz F Japan 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 27,000.00
၁၄၈ Toyota Prius Japan 16,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00 25,000.00
၁၄၉ Toyota Prius C Japan 12,500.00 13,500.00 15,500.00 17,000.00 19,000.00
၁၅၀ Volkswagen Polo UK 13,000.00 14,300.00 15,700.00 17,300.00 19,000.00
မွတ္ခ်က္။           (၁) 1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို Model Year 2007 မွ 2011 အထိ တန္ဘုိး USD 5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား
                           ႏိုင္ၿပီး 2012 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                      (၂) အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက One Stop
                           Services အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
                      (၃) (၈.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႕အတည္ျပဳသည္။