လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (Double Cab)

Fri, 12/21/2012 - 12:20 -- Anonymous (not verified)
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) Remak
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Double Cab
Chevrolet Avalanche U.S.A 25700 27000 28400 29900 31500 45000
Dodge Ram U.S.A 12900 13500 14300 15000 15800 22500
Ford Ranger Thunder U.S.A 11400 12000 12600 13300 14000 20000
Foton Tunland China 10300 10800 11400 12000 12600 18000
Honda Ridgeline Japan 24000 25000 26000 28000 29000 41900
Isuzu D-Max (4WD/4D) Thailand 17000 18000 19000 21000 23000 28000
Isuzu D-Max (2WD/4D) Thailand 12000 13000 14000 15000 17000 24000
JAC China 10800 11400 12000 12600 13300 19000
Nissan Frontier Japan 24000 26000 27000 28000 30000 42500
၁၀ Toyota Hilux Vigo (4WD/4D) Thailand 18000 19000 20000 22000 24000 30000
၁၁ Toyota Hilux Vigo (2WD/4D) Thailand 15000 16000 17000 18000 20000 25000
၁၂ Toyota Tacoma 19000 20000 21000 22000 24000 33700
၁၃ Toyota Tundra (Double Cab) Japan 27000 28000 30000 32000 40000 60000
မွတ္ခ်က္။       (၁)      1350 CC ​ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို 2008 Model မွ 2012 Model အထိ Model Year မခြဲျခားဘဲ တန္ဘိုး USD -
                             5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 2013 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                   (၂)      အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက Internet  
                             အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စိစစ္၍ One Stop Services အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။