လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္/ယနၱရားမ်ား သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပုထုတ္ေပးရာတြင္ စိစစ္ရမည့္ မူဝါဒ/လမ္းညွြန္ခ်က္မ်ား

Thu, 04/11/2019 - 06:31 -- dotadmin

          ဝန္ျကီးဌာနစီမံခန့္ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝးအမွတ္စဉ္ (၅/၂၀၁၇) (၁၁/၂၀၁၇) (၁၃/၂၀၁၇) တို့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္/ယနၱရားမ်ားအား ပံုမွန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြင့္ျပုလ်က္ ရွိပါသည္ -

 

( ၁ )   ယာဉ္အေလးခ်ိန္ (၁) တန္ေအာက္ လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ားနွင့္ Delivery Van ၊ Pick up (2Door) (နယ္စခန္းမပါ) တို့အား ကုမၸဏီသက္တမ္း (၁) နွစ္ ျပည့္ျပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား (၁) လ (၁) စီးနႈန္းျဖင့္ ပင္လယ္ေရေျကာင္းနွင့္ နယ္စခန္း (၃) ခု တို့မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမွအပ က်န္တိုင္းေဒသျကီး ျပည္နယ္လိပ္စာမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပုသြားပါမည္။

 

( ၂ )   ယာဉ္အေလးခ်ိန္ (၁) တန္နွင့္ (၃) တန္ျကားအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဉ္ မ်ား (Light Truck ၊ Box Truck ၊ Freezer Box Truck) တို့ကို ကုမၸဏီ သက္တမ္း (၁) နွစ္ရွိျပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား (၁) ရက္လွ်င္ (၁) စီးနႈန္းျဖင့္ ပင္လယ္ေရေျကာင္းနွင့္ မူဆယ္၊ ျမဝတီ၊ တာခ်ီလိတ္စခခန္း (၃) ခုတို့မွ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသျကီးမွအပ က်န္တိုင္းေဒသျကီး / ျပည္နယ္လိပ္စာမ်ားျဖင့္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ ခြင့္ျပုသြားပါမည္။

 

( ၃ )   သက္တမ္း (၁) နွစ္မျပည့္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား (၁) တန္ ေအာက္လုပ္ငန္းသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ား၊ Delivery Van ၊ Pickup (2 Door) ၊ (၁) တန္မွ (၃) တန္ျကားအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္မ်ား (Light Truck ၊ Box Truck ၊ Freezer Box Truck) တို့အား သြင္းကုန္လိုင္စင္ ခြင့္ျပုထုတ္ေပးသြား မည္မဟုတ္ပါ။

 

( ၄ )   ( ၃ တန္ မွ ၅ တန္ထိ ) လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမွအပ က်န္တိုင္းေဒသျကီး၊ ျပည္နယ္လိပ္စာမ်ားျဖင့္ (၁) ရက္လွ်င္ လိုင္စင္ (၁) ေစာင္ (၃)စီးနႈန္း ခြင့္ျပုလ်က္ရွိပါသည္။ (ဝန္ျကီးဌာန၊ စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အမွတ္စဉ္ (၁၆/၂၀၁၈)အရ)

 

( ၅ )   (၅) တန္အထက္ လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္ / ယနၱရားမ်ားအားလံုးကို ေဒသမေရြး လိပ္စာျဖင့္ (၁) ရက္လွ်င္ လိုင္စင္(၁) ေစာင္ (၅) စီးနႈန္း ခြင့္ျပုလ်က္ရွိပါသည္။

 

( ၆ )   City Bus ၊ Express Bus တို့အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအပါအဝင္ တစ္ရက္လွ်င္ ကုမၸဏီ (၁) ခု၊ လိုင္စင္ (၁) ေစာင္ (၅) စီးနႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Mini Bus မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမွအပ တစ္ရက္လွ်င္ ကုမၸဏီ (၁) ခု၊ လိုင္စင္ (၁) ေစာင္ (၅) စီး နႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပုလ်က္ရွိပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE