လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း