လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးျပီးေသာကုမၸဏီီ (၁၁)ခုစာရင္း