ယာဉ္အို/ယာဉ္ေဟာင္းအပ္နွံ အစားထိုးတင္သြင္းမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အေပၚ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား

Thu, 04/11/2019 - 05:58 -- dotadmin

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ

ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ပါမစ္ထုတ္ေပးေရးဌာနစု (One Stop Services)

 

၁။            ယာဉ္အို/ယာဉ္ေဟာင္းအပ္နွံ အစားထိုးတင္သြင္းမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အေပၚ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

                                                   (က)  ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္

                     (၁)   ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္ (သို့မဟုတ္) နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ၊

                     (၂)   ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ပါက ကိုယ္စားလွယ္၏ မွတ္ပံုတင္ (သို့မဟုတ္) နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္မူရင္းနွင့္ မိတၱူ၊ Special Power (မူရင္း)၊

                      (၃)   မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းျကာျမင့္ယာဉ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးေရးနွင့္ အစားထိုး ယာဉ္ တင္သြင္းေရးအဖြဲ့၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ ပံုစံ(ဃ)မူရင္း၊

                      ( ၄)  PROFORMA INVOICE  (မူရင္း) ၊ Team and Conditions အခ်က္ (၆) ခ်က္၊

                      (၅)   PROFORMA INVOICE  ပါ အခ်က္ ( ၆ ) ခ်က္နွင့္အညီ တင္သြင္းပါမည္ဟု ကာယကံရွင္ ၏ဝန္ခံကတိ၊

                      (၆)   နိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားသူ(သို့မဟုတ္)နိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ ထားသည့္ ကုမၸဏီမွ ယာဉ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ယာဉ္ဖိုးေငြမ်ား ေပးေခ်ရန္ နွစ္ဦးသေဘာတူ နိုင္ငံျခားေငြသံုးစြဲခြင့္ ဝန္ခံကတိ၊

၂။            လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တင္သြင္းမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အေပၚ  စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

(က)  ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္

        (၁)   ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တင္သြင္းခြင့္ျပုပါရန္ကာယကံရွင္၏ ေလွ်ာက္လွြာ ၊

        (၂)   ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္းနွင့္မိတၱူ ၊

        (၃)   ယာဉ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏အိမ္ေထာင္စုဝင္လူဦးေရစာရင္း(သန္းေခါင္စာရင္း) မူရင္း၊   

        (၄)   ဘဏ္စာအုပ္မူရင္းနွင့္မိတၱူ

        (၅)   ေလွ်ာက္ထားသူမွ လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း ခြင့္ျပုပါမစ္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ စာရင္း တြင္ မပါဝင္ေျကာင္း ဝန္ခံကတိ၊

                        (၆)   PROFOMA Invoice မူရင္း၊

                        (၇)   PROFOMA Invoice မူရင္းတြင္ Recondition ေလွ်ာက္ထားက သတ္မွတ္ပါ အခ်က္ (၆) ခ်က္နွင့္အညီ  တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားေျကာင္း  ဝန္ခံကတိ ၊

                        (၈)   ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားက ဌာနမွ ခြင့္ျပုေပးထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ကဒ္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ၊ Special Power ၊ (မွတ္ခ်က္။  ၂၁-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန့မွ စ၍ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မျပုပါ။)

၃။            ယာဉ္အို/ေဟာင္း အပ္နွံအစားထိုး တင္သြင္းမႈနွင့္ လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ ယာဉ္ တင္သြင္းမႈ (အေရာင္းစင္တာ / အေရာင္းျပခန္း) ပါမစ္ေလွ်ာက္ထား ထုတ္ေပးမႈ လုပ္ငန္းစဉ္အေပၚ  စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

              (က)  ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္ (နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား) မူရင္း၊ သန္းေခါင္ စာရင္း မူရင္း၊ မိတၱူ (မွတ္ပံုတင္ပါအမည္၊ မွတ္ပံုတင္မွန္/မမွန္) ၊

              (ခ)   ကိုယ္စားလွယ္နွင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္က ဌာနမွခြင့္ျပုထားေသာ ကိုယ္စား လွယ္ကဒ္ မူရင္း ၊ မိတၱူ ၊

              (ဂ)   ေလွ်ာက္ထားသည့္ Case တြင္ Section တြင္ ခြင့္ျပုထားသည့္ စီးေရထက္ ပိုမို ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိပါေျကာင္းနွင့္ ပိုမို၍ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပုပါေျကာင္း ဝန္ခံကတိ ၊

              (ဃ)  ေလွ်ာက္လွြာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဈးနႈန္းမ်ားကို Section မွ ခြင့္ျပုထားသည့္ Consingnment , Dealership ေဈးနႈန္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္ မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/ မရွိ ၊

              (င)   ယာဉ္အို/ေဟာင္း အပ္နွံအစားထိုး ပါမစ္ျဖစ္က မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း ျကာျမင့္ ယာဉ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးေရးနွင့္ အစားထိုးယာဉ္ တင္သြင္းေရးအဖြဲ့၏ စိစစ္ ေထာက္ခံခ်က္ ပံုစံ (ဃ) မူရင္း၊ (ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမည္ ၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ နွင့္ ပံုစံ(ဃ) ပါ အမည္၊ မွတ္ပံု တင္ မွန္/မမွန္)

              (စ)   လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း (Personal) ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး မွ ေလွ်ာက္ ထားျခင္းအတြက္ တိုင္းေဒသအစိုးရအဖြဲ့၏ စိစစ္ေထာက္ခံ ခြင့္ျပုပါ အမည္ မွန္/မမွန္ စိစစ္ ရပါသည္ ၊

              (ဆ)  ထူးျခားတင္ျပမႈမ်ားစိစစ္ေတြ့ရွိက EICC/ျကီးေကာ္သို့ တင္ျပခြင့္ျပုခ်က္ရယူ ျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

၄။            Show Room / Consignment / Dealership ပါမစ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

              (က)  ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္

                      (၁)   ကုမၼဏီ/ လူပုဂၢိုလ္၏ တင္သြင္းခြင့္ျပုရန္ ေလွ်ာက္လွြာ ၊

                      (၂)   ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္းနွင့္မိတၱူ ၊

                      (၃)   ယာဉ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏အိမ္ေထာင္စုဝင္လူဦးေရစာရင္း(သန္းေခါင္စာရင္း) မူရင္း ၊

                      (၄)   ကုမၸဏီ/ အသင္းအဖြဲ့မ်ား၏ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မိတၱူ ၊       

                      (၅)   ဘဏ္စာအုပ္မူရင္းနွင့္နွစ္ဦးသေဘာတူသံုးစြဲခြင့္ေထာက္ခံစာ ၊

                      (၆)   ID မိတၱူ (သြင္းကုန္ေျကျငာလွြာ)

                      (၇)   Sectionမွ ထုတ္ေပးေသာလိုင္စင္မိတၱူ ၊

                      (၈)   ကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာ (Special Power) ၊

                      (၉)   ကိုယ္စားလွယ္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ၊

                      (၁၀) နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ/ ဖက္စပ္ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ျကိုတင္ခြန္မူရင္း/မိတၱူ ၊

၅။            ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တင္သြင္းခြင့္ Permit မ်ား ျပင္ဆင္/ အပ္နွံ/ သက္တမ္းတိုးျခင္းဆိုင္ရာ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

            (က)  လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ (Show Room/ Sale Centre အပါအဝင္) အား ျပင္ဆင္/ အပ္နွံျခင္း

(၁)   ျပင္ဆင္/ အပ္နွံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊

       (ကက)   ျပင္ဆင္/ အပ္နွံလိုသည့္ အေျကာင္းအရာ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာယကံရွင္၏ ေလွ်ာက္လွြာ၊

       (  ခခ  )  ပါမစ္မူရင္းနွင့္ မိတၱူတစ္စံု၊

       (  ဂဂ  )  Invoice မူရင္း၊

       (ဃဃ)   ျပင္ဆင္သည္ အခ်က္အလက္နွင့္လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ား (eg. မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၊ လူအမည္မ်ား ၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ မွတ္ပံုတင္မူရင္းနွင့္မိတၱူ ၊ လိပ္စာျပင္ ဆင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စု ဇယား မူရင္း နွင့္မိတၱူ ၊ ေဈးနႈန္း ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါက ဘဏ္စာအုပ္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ) ၊

       (  ငင  )  ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ပါက ကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာ ၊

       (  စစ  )  ကိုယ္စားလွယ္ကဒ္မိတၱူ ၊

           ( ခ)  ယာဉ္အို/ယာဉ္ေဟာင္း အစားထိုးတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ (Show Room အပါအဝင္) အား ျပင္ဆင္/အပ္နွံ/သက္တမ္းတိုးျခင္း

         (၁)   ျပင္ဆင္ / အပ္နွံ / သက္တမ္းတိုးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ပါဝင္ရမည့္ စာရြက္ စာတမ္း မ်ား

       (ကက)   ျပင္ဆင္/ အပ္နွံ/ သက္တမ္းတိုးလိုသည့္ အေျကာင္းအရာ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ကာယကံရွင္၏ ေလွ်ာက္လွြာ ၊

       (  ခခ  )  ပါမစ္မူရင္းနွင့္ မိတၱူတစ္စံု ၊

       (  ဂဂ  )  မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းျကာျမင့္ေသာ ဖ်က္သိမ္းယာဉ္ေထာက္ခံခ်က္ မိတၱူ (ပံုစံ “ဃ” မိတၱူ) ၊

       (ဃဃ)   ျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္အလက္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား     (eg. အမည္၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ မွတ္ပံုတင္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ ၊ လိပ္စာျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စုဇယား မူရင္းနွင့္ မိတၱူ၊ ေဈးနွန္း ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါက ဘဏ္စာအုပ္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ ) ၊

        (  ငင  )  ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ပါက ကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာ ၊

        (  စစ  )  ကိုယ္စားလွယ္ကဒ္ မိတၱူ ၊

        (ဆဆ)   Invoice မူရင္း ၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE