မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ား

Fri, 03/23/2018 - 05:31 -- dotadmin

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန္း (AQS) ႏွင့္ မူဆယ္၊ က်ိန္စမ္းေက်ာ့ ကိုယ္ပိုင္ႏြားျခံမ်ားသုိ႔ ေန႔စဥ္လာေရာက္ေရာင္းဝယ္ယူလွ်က္ရွိပါသည္။

          စဥ္      အမ်ိဳးအစား              မူဆယ္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရာင္းေစ်း(ယြမ္)       တင္ပို႔သည့္ၿမိဳ႕

          (၁)     ကၽြဲ (၁) ေကာင္                       ၁၀၆၀၀-၁၁၀၂၄                             မန္စီၿမိဳ႕

          (၂)     ႏြား (၁) ေကာင္                        ၇၇၂၉-၈၈၄၁                                မန္စီၿမိဳ႕

          တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္)မ်ားအား တိရိစာၦန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန္း (AQS) ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျခံမ်ားတြင္ (၁/၂) ရက္ခန္႔ ယာယီထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး တရုတ္ျပည္တြင္း မန္စီၿမိဳ႕ဝယ္လက္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ဝယ္ယူလွ်က္ရွိပါသည္။

          ဝယ္ယူစုေဆာင္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းအျပင္ ယခုအပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕၊ ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကၽြဲ၊ ႏြား(အရွင္)မ်ား တင္ပို႔လာမႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေနရာစံုမွ ဝယ္ယူစုေဆာင္းတင္ပို႔ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

          ဆိတ္(အရွင္)တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသား ဝယ္လက္မ်ား ဖမ္းဆီးခံခဲ့ သည့္ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရုတ္ျပည္တြင္း ဝယ္လက္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ဝယ္ယူမႈ မရွိ ေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ဆိတ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ တရုတ္ျပည္တြင္းဝယ္လက္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္းယာယီထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္ ဆိတ္ျခံ (၅) ခုတြင္ ဆိတ္ေကာင္ေရ (၃၉၂၅) ေကာင္ ရွိၿပီး ၁၈ မတ္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တိုးေရႊဝါကုမၸဏီမွ ထပ္မံေရာက္ရွိလာေသာ ဆိတ္ေကာင္ေရ (၄၄၀)ေကာင္၊ စုစုေပါင္းဆိတ္ေကာင္ေရ (၄၃၆၅) ေကာင္ရွိ ေန႔စဥ္ က်ယ္ေဂါင္-ေရႊလီ ေဒသသံုးအနီးဝယ္လက္ငယ္မ်ားမွ ဆိတ္ေကာင္ေရ (၅၀) မွ (၁၀၀)ေကာင္ဝန္းက်င္ ဝယ္ယူမႈရွိေနၿပီး ၁၈ မတ္ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ အနီးဝယ္လက္မွ ဝယ္ယူမႈအေနျဖင့္ ဆိတ္ေကာင္ေရ (၂၃၇၀) ေကာင္ေရာင္းခ်မႈရွိၿပီး လက္က်န္ ဆိတ္ေကာင္ေရ (၁၉၉၅) ေကာင္က်န္ရွိ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္း ဆိတ္ျခံ(၅)ခု၏ ေရာင္းခ်မႈ၊ လက္က်န္ေကာင္ေရ စာရင္းအား ပူးတြဲပါဇယားအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

          မူဆယ္ၿမိဳ႕ဆိတ္ျခံေနရာ ေရာင္းခ်ေစ်းႏႈန္းမွာ (၁) ကီလိုလွ်င္ အနိမ့္ေစ်း (၂၁) ယြမ္မွ အျမင့္ေစ်း (၂၂) ယြမ္ရရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

          Shan Shwe Myint War Co., Ltd. မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ပန္ခမ္းရြာ ကိုယ္ပိုင္ျခံတြင္ ယာယီ ထိန္းသိမ္း ထားရွိေသာ သိုး(အရွင္)(၁၆၇၇) ေကာင္အား ၁၈ မတ္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရွန္တံုးျပည္နယ္မွ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားရွိသည့္ အေဝးဝယ္လက္ (၂) ဦးရွိၿပီး ေရာက္ရွိ သိုး (အရွင္) ေကာင္ေရ (၁၅၇၇) ေကာင္အား တရုတ္ယာဥ္(၁)စီးလွ်င္ သိုးေကာင္ေရ (၄၅၀) ဆံ့ယာဥ္(၄)စီးျဖင့္ သိုးျခံသို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူတင္ေဆာင္ၿပီး ပန္ခမ္းကူးတို႔ဆိပ္မွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ရွန္တံုးျပည္နယ္သို႔ သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

          မူဆယ္၊ ပန္ခမ္းရြာ သုိးျခံေနရာ ေရာင္းခ်ေစ်းႏႈန္းမွာ (၁) ကီလိုလွ်င္ (၁၆)ယြမ္ရရွိၿပီး မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕တို႔မွ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝယ္ယူစုေဆာင္းနားကပ္တပ္ (၃) လနီးပါးအခ်ိန္ၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္ ယခုအေခါက္ စတင္ေရာင္းဝယ္မႈသည္ အျမတ္အစြန္းမရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          ဝယ္ယူသယ္ေဆာင္သည့္ ရွန္တံုးျပည္နယ္သည္ ကြမ္က်ိဳးျပည္နယ္သည္ ကြမ္းက်ိဳးျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိၿပီး ပီကင္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းျပည္နယ္ၾကား ေနရာတြင္ရွိၿပီး ေရႊလီမွ (၂) ရက္ၾကာ ခရီး ေမာင္းႏွင္သြားလာရေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

(၂၁-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၁-၃-၂၀၁၈)ရက္ေန႔အထိ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ကုမၸဏီအလိုက္ သိုး/ဆိတ္ျခံမ်ားလက္က်န္စာရင္း
စဥ္ ကုမၸဏီအမည္ ပိုင္ရွင္အမည္ ၂၁-၂-၂၀၁၈ ေန႔
စာရင္းေကာက္ယူသည့္
ေကာင္ေရ
၂၁-၃-၂၀၁၈ ေန႔အထိ
ထပ္မံေရာက္ရွိ
ေကာင္ေရ

စုစုေပါင္

ကာင္ေရ

၂၁-၃-၂၀၁၈ ေန႔အထိ
ေရာင္းခ်ၿပီး
ေကာင္ေရ
လက္က်န္
ေကာင္ေရ
မွတ္ခ်က္
ဆိတ္ သိုး ဆိတ္ သိုး ဆိတ္ သိုး ဆိတ္ သိုး ဆိတ္ သိုး
တိုးေရႊဝါ၊ ဟိန္းစံ ဦးေဌးဝင္း
ဦးေသာင္းေဌး
၁၇၀၀   ၈၈၀   ၂၅၈၀   ၁၅၄၀   ၁၀၄၀    
နန္းေရႊလီဝင္း ေဒၚေအးခမ္း ၃၅၅       ၃၅၅   ၃၅၅      

မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔

ျပန္လည္
သယ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္

မင္းခ်မ္းသာပင္ျမင့္စံ ဦးဝင္းဗိုလ္ ၂၀၆       ၂၀၆   ၂၁   ၁၈၅    
ခ်ယ္ရီစတိုး ေဒၚေအးေအးျမင့္ ၅၂၀       ၅၂၀   ၁၃၀   ၃၉၀    
ေဝယံထြန္း ဦးေလာက္စံ ၄၈၄   ၂၂၀   ၇၀၄   ၃၂၄   ၃၈၀    
စံေရႊျမင့္ဝါ ဦးေက်ာ္ဝင္းထြန္း       ၁၅၇၇   ၁၅၇၇   ၁၅၇၇      
  စုစုေပါင္း   ၃၂၆၅   ၁၁၀၀ ၁၅၇၇ ၄၃၆၅ ၁၅၇၇ ၂၃၇၀ ၁၅၇၇ ၁၉၉၅    

Source : မူဆယ္ ၁၀၅ မို္င္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္