ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Mon, 09/14/2020 - 04:54 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၄-၉-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၄-၉-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၉၂၃.၇၄၇ ၅၈၅၄.၈၂၈ ၆၇၇၈.၅၇၅ ၆၆၉.၈၅၆ ၄၆၁၄.၀၄၁ ၅၂၈၃.၈၉၇ ၂၅၃.၈၉၁ ၁၂၄၀.၇၈၇ ၁၄၉၄.၆၇၈
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၁၄၆.၀၇၉ ၅၇၇၂.၆၃၄ ၅၉၁၈.၇၁၃ ၁၆၀.၃၆၆ ၆၀၈၃.၇၀၇ ၆၂၄၄.၀၇၃ -၁၄.၂၈၇ -၃၁၁.၀၇၃ -၃၂၅.၃၆၀
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၃၉.၅၄၄ ၃၁၅၃.၀၉၂ ၃၁၉၂.၆၃၆ ၄၇.၉၂၄ ၃၀၁၀.၄၆၃ ၃၀၅၈.၃၈၇ -၈.၃၈၀ ၁၄၂.၆၂၉ ၁၃၄.၂၄၉
CMP   ၂၀၄၀.၂၅၃ ၂၀၄၀.၂၅၃   ၂၁၉၄.၆၈၁ ၂၁၉၄.၆၈၁   -၁၅၄.၄၂၈ -၁၅၄.၄၂၈
  စုစုပေါင်း ၁၁၀၉.၃၇၀ ၁၆၈၂၀.၈၀၇ ၁၇၉၃၀.၁၇၇ ၈၇၈.၁၄၆ ၁၅၉၀၂.၈၉၂ ၁၆၇၈၁.၀၃၈ ၂၃၁.၂၂၄ ၉၁၇.၉၁၅ ၁၁၄၉.၁၃၉

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း