ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 12/20/2019 - 03:26 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၃-၁၂-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၃-၁၂-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၇၂၈.၃၄၁ ၇၂၈.၃၄၁   ၅၆၀.၉၀၂ ၅၆၀.၉၀၂   ၁၆၇.၄၃၉ ၁၆၇.၄၃၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၄၄.၀၀၅ ၄၄.၀၀၅ ၀.၂၂၅ ၁၂၈.၂၃၂ ၁၂၈.၄၅၇ -၀.၂၂၅ -၈၄.၂၂၇ -၈၄.၄၅၂
‌ရေထွက်   ၂၁၃.၆၉၆ ၂၁၃.၆၉၆   ၁၈၅.၉၉၆ ၁၈၅.၉၉၆   ၂၇.၇၀၀ ၂၇.၇၀၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၀၀၉ ၂၆၈.၆၂၂ ၇၂၂.၆၃၁ ၀.၀၄၉ ၂၅၁.၇၆၂ ၂၅၁.၈၁၁ ၄၅၃.၉၆၀ ၁၆.၈၆၀ ၄၇၀.၈၂၀
သစ်တောထွက် ၁.၂၀၀ ၃၄.၄၂၀ ၃၅.၆၂၀ ၁.၄၈၅ ၃၅.၆၀၉ ၃၇.၀၉၄ -၀.၂၈၅ -၁.၁၈၉ -၁.၄၇၄
စက်မှုကုန်ချော ၇၁၀.၄၈၆ ၁၂၉၄.၁၅၅ ၂၀၀၄.၆၄၁ ၄၅၄.၆၇၆ ၁၀၆၀.၆၉၀ ၁၅၁၅.၃၆၆ ၂၅၅.၈၁၀ ၂၃၃.၄၆၅ ၄၈၉.၂၇၅
အခြား ၇.၄၇၉ ၆၃.၃၂၃ ၇၀.၈၀၂ ၃၆.၅၆၅ ၁၂၆.၉၇၀ ၁၆၃.၅၃၅ -၂၉.၀၈၆ -၆၃.၆၄၇ -၉၂.၇၃၃
  စုစုပေါင်း ၁၁၇၃.၁၇၄ ၂၆၄၆.၅၆၂ ၃၈၁၉.၇၃၆ ၄၉၃.၀၀၀ ၂၃၅၀.၁၆၁ ၂၈၄၃.၁၆၁ ၆၈၀.၁၇၄ ၂၉၆.၄၀၁ ၉၇၆.၅၇၅

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်