ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Thu, 09/24/2020 - 14:58 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၈-၉-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၈-၉-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၆၆၀.၅၆၄ ၃၆၆၀.၅၆၄   ၃၁၆၅.၁၁၅ ၃၁၆၅.၁၁၅   ၄၉၅.၄၄၉ ၄၉၅.၄၄၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၀၅.၄၈၃ ၁၀၅.၄၈၃ ၀.၂၃၈ ၃၅၉.၃၁၁ ၃၅၉.၅၄၉ -၀.၂၃၈ -၂၅၃.၈၂၈ -၂၅၄.၀၆၆
‌ရေထွက်   ၈၃၀.၉၇၅ ၈၃၀.၉၇၅   ၇၀၃.၈၈၉ ၇၀၃.၈၈၉   ၁၂၇.၀၈၆ ၁၂၇.၀၈၆
သတ္တုတွင်းထွက် ၅၂၀.၆၇၀ ၁၃၁၁.၅၈၀ ၁၈၃၂.၂၅၀ ၃၈၉.၆၂၆ ၁၀၄၄.၆၀၁ ၁၄၃၄.၂၂၇ ၁၃၁.၀၄၄ ၂၆၆.၉၇၉ ၃၉၈.၀၂၃
သစ်တောထွက် ၄.၅၂၈ ၁၄၂.၃၂၀ ၁၄၆.၈၄၈ ၈.၇၃၃ ၁၅၉.၁၆၅ ၁၆၇.၈၉၈ -၄.၂၀၅ -၁၆.၈၄၅ -၂၁.၀၅၀
စက်မှုကုန်ချော ၃၃၅၉.၃၆၆ ၆၁၉၃.၃၄၂ ၉၅၅၂.၇၀၈ ၃၆၅၉.၄၇၄ ၆၀၀၈.၈၇၅ ၉၆၆၈.၃၄၉ -၃၀၀.၁၀၈ ၁၈၄.၄၆၇ -၁၁၅.၆၄၁
အခြား ၆၀၈.၃၃၈ ၃၄၆.၂၉၅ ၉၅၄.၆၃၃ ၃၅၀.၄၇၄ ၄၀၄.၉၇၆ ၇၅၅.၄၅၀ ၂၅၇.၈၆၄ -၅၈.၆၈၁ ၁၉၉.၁၈၃
  စုစုပေါင်း ၄၄၉၂.၉၀၂ ၁၂၅၉၀.၅၅၉ ၁၇၀၈၃.၄၆၁ ၄၄၀၈.၅၄၅ ၁၁၈၄၅.၉၃၂ ၁၆၂၅၄.၄၇၇ ၈၄.၃၅၇ ၇၄၄.၆၂၇ ၈၂၈.၉၈၄

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်