ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 01/31/2020 - 05:43 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၄-၁-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၄-၁-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၁၅၉.၂၄၆ ၁၁၅၉.၂၄၆   ၁၀၃၃.၄၇၇ ၁၀၃၃.၄၇၇   ၁၂၅.၇၆၉ ၁၂၅.၇၆၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၀.၀၄၆ ၅၀.၀၄၆ ၀.၂၃၈ ၂၃၃.၇၁၅ ၂၃၃.၉၅၃ -၀.၂၃၈ -၁၈၃.၆၆၉ -၁၈၃.၉၀၇
‌ရေထွက်   ၃၂၆.၁၅၀ ၃၂၆.၁၅၀   ၂၇၉.၂၄၆ ၂၇၉.၂၄၆   ၄၆.၉၀၄ ၄၆.၉၀၄
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၄၂၆.၆၃၁ ၈၈၁.၅၀၃ ၀.၄၀၀ ၃၁၇.၀၇၆ ၃၁၇.၄၇၆ ၄၅၄.၄၇၂ ၁၀၉.၅၅၅ ၅၆၄.၀၂၇
သစ်တောထွက် ၁.၈၉၉ ၅၂.၇၅၁ ၅၄.၆၅၀ ၂.၈၇၉ ၅၄.၆၄၄ ၅၇.၅၂၃ -၀.၉၈၀ -၁.၈၉၃ -၂.၈၇၃
စက်မှုကုန်ချော ၉၉၆.၇၇၃ ၂၁၄၁.၉၂၁ ၃၁၃၈.၆၉၄ ၆၃၆.၂၈၇ ၁၇၉၆.၂၂၀ ၂၄၃၂.၅၀၇ ၃၆၀.၄၈၆ ၃၄၅.၇၀၁ ၇၀၆.၁၈၇
အခြား ၇.၆၇၁ ၉၉.၇၇၂ ၁၀၇.၄၄၃ ၃၇.၆၇၈ ၁၈၁.၂၁၄ ၂၁၈.၈၉၂ -၃၀.၀၀၇ -၈၁.၄၄၂ -၁၁၁.၄၄၉
  စုစုပေါင်း ၁၄၆၁.၂၁၅ ၄၂၅၆.၅၁၇ ၅၇၁၇.၇၃၂ ၆၇၇.၄၈၂ ၃၈၉၅.၅၉၂ ၄၅၇၃.၀၇၄ ၇၈၃.၇၃၃ ၃၆၀.၉၂၅ ၁၁၄၄.၆၅၈

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်