ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Thu, 01/16/2020 - 08:04 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၀-၁-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၀-၁-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၉၉၈.၇၂၈ ၉၉၈.၇၂၈   ၈၄၄.၇၄၇ ၈၄၄.၇၄၇   ၁၅၃.၉၈၁ ၁၅၃.၉၈၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၄၈.၃၂၀ ၄၈.၃၂၀ ၀.၂၃၈ ၁၉၃.၉၇၀ ၁၉၄.၂၀၈ -၀.၂၃၈ -၁၄၅.၆၅၀ -၁၄၅.၈၈၈
‌ရေထွက်   ၂၈၈.၂၂၀ ၂၈၈.၂၂၀   ၂၄၇.၈၇၈ ၂၄၇.၈၇၈   ၄၀.၃၄၂ ၄၀.၃၄၂
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၀၂၆ ၃၇၈.၃၉၅ ၈၃၂.၄၂၁ ၀.၄၀၀ ၂၉၉.၉၉၄ ၃၀၀.၃၉၄ ၄၅၃.၆၂၆ ၇၈.၄၀၁ ၅၃၂.၀၂၇
သစ်တောထွက် ၁.၆၃၄ ၄၆.၇၇၅ ၄၈.၄၀၉ ၂.၂၇၁ ၄၇.၂၇၇ ၄၉.၅၄၈ -၀.၆၃၇ -၀.၅၀၂ -၁.၁၃၉
စက်မှုကုန်ချော ၉၁၅.၀၂၄ ၁၈၃၆.၈၃၇ ၂၇၅၁.၈၆၁ ၆၂၅.၀၈၅ ၁၅၅၁.၆၄၆ ၂၁၇၆.၇၃၁ ၂၈၉.၉၃၉ ၂၈၅.၁၉၁ ၅၇၅.၁၃၀
အခြား ၇.၆၃၀ ၈၆.၃၄၆ ၉၃.၉၇၆ ၃၇.၄၄၀ ၁၅၈.၁၇၆ ၁၉၅.၆၁၆ -၂၉.၈၁၀ -၇၁.၈၃၀ -၁၀၁.၆၄၀
  စုစုပေါင်း ၁၃၇၈.၃၁၄ ၃၆၈၃.၆၂၁ ၅၀၆၁.၉၃၅ ၆၆၅.၄၃၄ ၃၃၄၃.၆၈၈ ၄၀၀၉.၁၂၂ ၇၁၂.၈၈၀ ၃၃၉.၉၃၃ ၁၀၅၂.၈၁၃

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်