ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 01/10/2020 - 06:39 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၃-၁-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃-၁-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၉၃၄.၈၅၂ ၉၃၄.၈၅၂   ၇၇၉.၇၃၃ ၇၇၉.၇၃၃   ၁၅၅.၁၁၉ ၁၅၅.၁၁၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၄၇.၁၃၂ ၄၇.၁၃၂ ၀.၂၃၈ ၁၇၈.၂၈၁ ၁၇၈.၅၁၉ -၀.၂၃၈ -၁၃၁.၁၄၉ -၁၃၁.၃၈၇
‌ရေထွက်   ၂၇၁.၅၀၅ ၂၇၁.၅၀၅   ၂၃၄.၃၈၄ ၂၃၄.၃၈၄   ၃၇.၁၂၁ ၃၇.၁၂၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၀၀၉ ၃၅၇.၈၀၇ ၈၁၁.၈၁၆ ၀.၄၀၀ ၂၉၅.၅၅၀ ၂၉၅.၉၅၀ ၄၅၃.၆၀၉ ၆၂.၂၅၇ ၅၁၅.၈၆၆
သစ်တောထွက် ၁.၆၃၄ ၄၃.၉၇၉ ၄၅.၆၁၃ ၂.၂၇၁ ၄၅.၉၆၅ ၄၈.၂၃၆ -၀.၆၃၇ -၁.၉၈၆ -၂.၆၂၃
စက်မှုကုန်ချော ၉၁၅.၀၂၄ ၁၇၁၃.၉၅၃ ၂၆၂၈.၉၇၇ ၆၂၅.၀၈၅ ၁၄၁၅.၂၅၈ ၂၀၄၀.၃၄၃ ၂၈၉.၉၃၉ ၂၉၈.၆၉၅ ၅၈၈.၆၃၄
အခြား ၇.၆၃၀ ၈၁.၁၅၂ ၈၈.၇၈၂ ၃၇.၄၄၀ ၁၅၀.၈၁၆ ၁၈၈.၂၅၆ -၂၉.၈၁၀ -၆၉.၆၆၄ -၉၉.၄၇၄
  စုစုပေါင်း ၁၃၇၈.၂၉၇ ၃၄၅၀.၃၈၀ ၄၈၂၈.၆၇၇ ၆၆၅.၄၃၄ ၃၀၉၉.၉၈၇ ၃၇၆၅.၄၂၁ ၇၁၂.၈၆၃ ၃၅၀.၃၉၃ ၁၀၆၃.၂၅၆

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်