ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Tue, 01/07/2020 - 04:51 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၇-၁၂-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၇-၁၂-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၈၇၅.၆၄၁ ၈၇၅.၆၄၁   ၆၉၈.၁၉၅ ၆၉၈.၁၉၅   ၁၇၇.၄၄၆ ၁၇၇.၄၄၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၄၆.၆၄၉ ၄၆.၆၄၉ ၀.၂၃၈ ၁၆၃.၀၆၅ ၁၆၃.၃၀၃ -၀.၂၃၈ -၁၁၆.၄၁၆ -၁၁၆.၆၅၄
‌ရေထွက်   ၂၅၂.၉၄၈ ၂၅၂.၉၄၈   ၂၁၈.၂၂၈ ၂၁၈.၂၂၈   ၃၄.၇၂၀ ၃၄.၇၂၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၀၀၉ ၃၁၀.၁၀၂ ၇၆၄.၁၁၁ ၀.၄၀၀ ၂၈၃.၀၄၈ ၂၈၃.၄၄၈ ၄၅၃.၆၀၉ ၂၇.၀၅၄ ၄၈၀.၆၆၃
သစ်တောထွက် ၁.၆၃၄ ၄၁.၁၀၅ ၄၂.၇၃၉ ၂.၂၅၇ ၄၃.၆၃၈ ၄၅.၈၉၅ -၀.၆၂၃ -၂.၅၃၃ -၃.၁၅၆
စက်မှုကုန်ချော ၉၁၅.၄၅၂ ၁၅၈၀.၀၆၅ ၂၄၉၅.၅၁၇ ၄၅၄.၆၇၆ ၁၃၂၂.၂၉၀ ၁၇၇၆.၉၆၆ ၄၆၀.၇၇၆ ၂၅၇.၇၇၅ ၇၁၈.၅၅၁
အခြား ၇.၆၄၄ ၇၈.၀၈၉ ၈၅.၇၃၃ ၃၇.၄၄၀ ၁၄၂.၇၆၃ ၁၈၀.၂၀၃ -၂၉.၇၉၆ -၆၄.၆၇၄ -၉၄.၄၇၀
  စုစုပေါင်း ၁၃၇၈.၇၃၉ ၃၁၈၄.၅၉၉ ၄၅၆၃.၃၃၈ ၄၉၅.၀၁၁ ၂၈၇၁.၂၂၇ ၃၃၆၆.၂၃၈ ၈၈၃.၇၂၈ ၃၁၃.၃၇၂ ၁၁၉၇.၁၀၀

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်