ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၂/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အပင္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ စားေသာက္ကုန္ပစၥညး္မ်ားကို ဗီယက္နမ္နုိ္င္ငံသို႕ အျမဲတမ္းတင္ပို႕ခြင့္ျပဳ ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း