ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၂/၂၀၁၅)

Wed, 03/11/2015 - 15:18 -- eiprdep

အသံုးျပဳၿပီး စက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း