ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၅)

Thu, 04/30/2015 - 12:43 -- eiprdep

စီးပြားေရးအက်ဳိးေဆာင္မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားမႈေနာက္က်ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္လြန္ေၾကးမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာျခင္း