ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၅)

Mon, 02/16/2015 - 09:34 -- eiprdep

ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းတိုးေနာက္က်ျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း