ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလြႊာ (၆/၂၀၁၈)

Fri, 08/10/2018 - 06:51 -- eiprdep

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရမည့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်ိဳ႔ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကိုလည္း အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သတ္မွတ္ေကာက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ပူးတြဲပါအတိုင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ သတင္းလႊာ