ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလြႊာ (၅/၂၀၁၈)

Fri, 08/10/2018 - 06:47 -- eiprdep

ပို႔ကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးေၾကး၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္လိုင္စင္မ်ား သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေၾကးႏွင့္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေၾကးမ်ားကို ၁၃-၈-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွစ၍ သတ္မွတ္ေကာက္ခံမည့္ သတင္းလႊာ