ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလြႊာ (၄/၂၀၁၈)

Wed, 08/01/2018 - 04:20 -- eiprdep

Fully Online Licensing စနစ္တြင္ ကုန္ပစၥည္း အမယ္ (၄၃)မ်ဳိးအျပင္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း (၃၂)လိုင္းႏွင့္ သြင္းကုန္ပစၥည္း (၄၉)လိုင္း စုစုေပါင္းကုန္ပစၥည္းအမယ္ (၈၁)မ်ိဳးအား ထပ္မံတိုးျမွင့္ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းလႊာ