နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ႏွင္႕အတူ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေတာ႕မည္႕ ခ်င္းေရႊေဟာ္ေဒသ

Mon, 04/08/2019 - 08:30 -- admin_ygn

             နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ႏွင့္အတူ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေတာ့မည့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျပည့္စုံၾကြယ္၀မႈတို႔ အတြက္ အဓိက က်သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းကုန္ သြယ္မႈသာမက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုန္သြယ္ မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑တစ္ ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈသာမက မိမိႏိုင္ငံႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကိုပါ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္ လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈသမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏအမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
             ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈသာမက နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ကုန္သြယ္ မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းေပါင္း ၁၇ ခု ႏွင့္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ႐ုံး(၄)႐ုံးဖြင့္လွစ္ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္မႈ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၊ လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္း၊ ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းစသည့္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း (၄)ခုႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံး (၁)႐ုံးႏွင့္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ တြင္လည္း ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံး (၁)႐ုံးတို႔ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း (၄)ခု အနက္ ကုန္သြယ္ မႈပမာဏ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ ကြမ္းလုံၿမိဳ႕ နယ္၊ နမ့္ဟူေက်းရြာအနီးမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ (၅)မိုင္၊ ဟိုပန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ (၃)မိုင္၊ ကြမ္လုံၿမိဳ႕ႏွင့္ (၉)မိုင္ ကြာေ၀းၿပီး လား႐ႈိး- ကြမ္းလုံ - ခ်င္းေရႊေဟာ္ကားလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ဟိုပန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားသည့္ ကားလမ္းမႏွင့္ဆုံရာ နမ့္တိန္ေခ်ာင္းကူးတံတားအနီးမွာ တည္ရွိပါတယ္။ (ေဒသအေခၚ ေဖာင္ဆိပ္လို႔လည္းေခၚပါတယ္) ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ( ၀ ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတို႔ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိပါတယ္။
          ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ တည္ ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕ရွိ နမ္ဖာေဟာ္ ေခ်ာင္း( နမ္ဖာေဟာ္တံတား)မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕သို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ တင္သြင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ မိမိဘက္မွ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ႏွမ္းမ်ိဳးစုံ၊ ေျပာင္း၊ ဆန္၊ ေရာ္ဘာတို႔ႏွင့္ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ားကိုအဓိက တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာ၊ သြပ္နန္းႀကိဳးေခြ၊ လူသုံးကုန္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိပါတယ္။
ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္ ကုန္သြယ္ မႈပမာဏေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ား  တိုးတက္လာခဲ့ရာ ဘ႑ာႏွစ္ အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးမ်ားအရ တစ္လပ်မ္းမွ်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာလမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ) မွာ အမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

         အနာဂတ္ကာလမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ ျမန္မာ - တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ စပ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ျမန္မာ - တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသစီးပြားေရးပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမူအားျဖင့္သေဘာ တူညီၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္စီးပြား ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကဥကၠ႒ အျဖစ္ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈဇုန္ တည္ေထာင္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္တြင္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ တာ၀န္ခံ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး   သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္း ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။
           ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္မ်ား တည္ ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာမွာျဖစ္လို႔ ရရွိလာမည့္အခြင့္အေရး ေကာင္းမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ေနာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ ကုန္သြယ္မႈဆက္ဆံေရး မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိစပ္ လ်က္ရွိသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္၊ လင္ခ်န္းခ႐ိုင္၊ မိန္းတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊  တ႐ုတ္ ဘက္ျခမ္းတြင္  လင္ခ်န္းနယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါတယ္။ စတုရန္းကီလိုမီတာ  ခုႏွစ္သိန္းခန္႔ က်ယ္၀န္းေသာ စီမံကိန္းအျဖစ္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေျမ ယာ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းဧရိယာ စတုရန္းမီတာ  သုံးေသာင္းခန္႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္တြင္ ပြဲ႐ုံတန္းမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္ ခန္းမ်ား၊ ေရထြက္ပစၥည္း  ကုန္စည္ဒိုင္၊ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္း ကုန္စည္ဒိုင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ  တင္ပို႔သည့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႏွမ္းတို႔ကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ သန္႔စင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။
         တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎င္းတို႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ One Belt One Road ( OBOR) မဟာ ဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ လင္ခ်န္းေဒသစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎င္းတို႔အေနျဖင့္ လင္ခ်န္း-ခ်င္းေရႊေဟာ္မွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို႔ျဖတ္သန္း၍ တ႐ုတ္-ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ - အိႏၵိယ (၄)ႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြား ေရးလမ္း ေၾကာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို ျဖတ္သန္းၿပီး ေတာင္အာရွေဒသ၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကေဒသမ်ားသို႔ျဖာထြက္မည့္ တံခါးေပါက္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွကုန္စည္မ်ား လင္ခ်န္းၿမိဳ႕ကိုျဖတ္သန္းၿပီး ကုန္း လမ္းခရီးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ေတာင္ အာရွေဒသ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္ရာလမ္းေၾကာင္းအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္းမွသြားသည့္ခရီးထက္ ကီလိုမီတာ(၂၀၀၀မွ ၆၀၀၀)ခန္႔ ခရီး တိုေတာင္းသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကူမင္းမွ လင္ခ်န္း စီးပြားေရးဇုန္ (မိန္းတိန္-ခ်င္းေရႊေဟာ္)နယ္စပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္ ျဖဴဆိပ္ကမ္းထိ ၁၆၃၃ ကီလိုမီတာရွိၿပီး ေရႊလီနယ္စပ္လမ္းေၾကာင္း ထက္ ကီလိုမီတာ ၁၂၀၊ တာေလာ့နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းထက္ ကီလို မီတာ ၂၃၃ အသီးသီး လမ္းခရီးသက္သာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကူမင္း- ခ်င္း ေရႊေဟာ္-ေက်ာက္ျဖဴရထားလမ္း၊ တာလီ- လင္ခ်န္း အျမန္လမ္းမႏွင့္
          ခ်င္းယြင္းေလဆိပ္တို႔အား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ကူမင္း-လင္ခ်န္း ရထားလမ္းပိုင္းမွာၿပီးစီးၿပီျဖစ္ၿပီး လင္ခ်န္း- ခ်င္းေရႊေဟာ္လမ္းပိုင္းမွာ ၂၀၂၀ တြင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ကူမင္း-လင္ခ်န္း အေ၀းေျပးလမ္း ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လင္ခ်န္း-ခ်င္းေရႊေဟာ္ အျမန္လမ္းပိုင္း အား ရထားလမ္းႏွင့္အတူ ၂၀၂၀ တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းၿပီးရန္ လ်ာ ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ လင္ခ်န္းနယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါ တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ခ်င္းေရႊ ေဟာ္နယ္စပ္ဂိတ္အား အထူးနယ္စပ္ဂိတ္ အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ စားနပ္ရိကၡာတင္သြင္းေနရာအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အျပင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ဂိတ္အား Passport/Visa ျဖင့္ တရား၀င္ ၀င္/ထြက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဂိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရွိရပါတယ္။
               စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိစၥမ်ားကို ေဒသ၏စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈရွိမွ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါ တယ္။ နယ္စပ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေ ဆာင္ရြက္မႈကို ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ေစျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေစၿပီး ေဒသတြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သလို ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္လည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း ေနာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္း၍ ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာ ေမြ႕မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း  ေဖာက္လုပ္ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း၊ မိမိႏို င္ငံဘက္ျခမ္း၌ အထူး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဇုန္ဘက္စုံစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း၊ ခံႏိုင္၀န္အားရွိသည့္ ကြမ္းလုံတံတားအသစ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ လင္ခ်န္းေဒသစီးပြားေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ျခင္း၊ ကြမ္းလုံတံတားသစ္အား မၾကာမီအသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေ၀းေတာ့သည့္အနာဂတ္ကာလတြင္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ခ်င္းေရႊေဟာ္ေဒသ သည္လည္း  အရွိန္အဟုန္ ျဖင့္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

 

ေမာင္ေမာင္(ခ်င္းေရႊေဟာ္)

Border Trade News

Pages