တမူးၿမိဳ႕တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 01/15/2018 - 03:41 -- competition
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာစာအလိုက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တမူးၿမိဳ႕၊ ဧပရယ္မြန္ခန္းမ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားအား တမူးခရိုင္၊ ခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ႏွင့္ တမူးကုန္သြယ္ေရးစခန္းတာဝန္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမတ္ထြန္းေက်ာ္တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္(TDP)မွ ေဟာေျပာပြဲ တာဝန္ခံ ေဒၚေအးေအးဝင္းမွ EU၏ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစံပယ္ၾကည္ေမာင္ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေဝရည္ေက်ာ္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျပဌာန္းျခင္းေၾကာင့္ ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။