တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား(Hatchback)

Wed, 03/14/2012 - 09:16 -- Anonymous (not verified)
စဥ္ Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hatchback
၆၁ BMW 1 Series Germany 4600 4800 5000 6300 7600 8900 10100 11500 12800 14000 15300
၆၂ Honda Fit Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6400 7900 9400 10800
၆၃ Mazda Verisa Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7600 10200 12800 15300
၆၄ Mercedes Benz A Class Japan 4800 5000 6400 7900 9300 10800 12200 13700 15100 16600 18000
၆၅ Mitsubishi Colt Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5900 6800 7700 8500
၆၆ Nissan Dualis Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7300 9650 12000 14400
၆၇ Nissan March Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6700 8400 10000 11700
၆၈ Nissan Note Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7600 10200 12700 15300
၆၉ Nissan Tiida Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7300 9650 12000 14400
၇၀ Opel Meriva Japan 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6000 7000 8500
၇၁ Subaru Pleo Japan 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5800 6600 7400
၇၂ Subaru R2 Japan 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6100 7200 8400
၇၃ Toyota Passo Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6700 8400 10000 11700
၇၄ Toyota Porte Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6900 8800 10700 12600
၇၅ Toyota Ractis Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5600 6100 6700 7300
၇၆ Toyota Raum Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6000 7000 7900 8910
၇၇ Toyota Vitz Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5800 6500 7300 8010
၇၈ Toyota Vitz F Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6000 7000 8000 9000

မွတ္ခ်က္။     (၁ )   1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို 1996 Model မွ 2011 Model အထိ Model Year မခြဲျခားဘဲ တန္ဘိုး

                         USD - 5000 ျဖင့္လွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 2012 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါကလက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္းလွ်ာက္ထားရပါမည္။

                (၂ )   အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္မပါဝင္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက One Stop

                        Serviceအစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

                (၃ )  ၄.၁၀.၂၀၁၂ ရက္ေန႕ One Stop Services အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းအထိ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ေစ်းနႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။