ဆံ့သောပမာဏ၏ အလေးချိန်များနှင့် အခြင်အတွယ်များဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ