ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ

Thu, 05/23/2013 - 04:17 -- admin

စဉ်

 

ဆက်သွယ်ရန်ဌာန

လိပ်စာ

ရုံးချုပ်

ရုံးအမှတ်(၃)၊

နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရုံးခွဲ

ရုံးအမှတ်(၅၂)၊

နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရုံးခွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ၊

(၂၂၈ x ၂၄၀) ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်တောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စဉ်

ဆက်သွယ်ရန်ဌာန ဖုန်းနံပါတ်     ဖက်စ် လိပ်စာ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ဝန်ကြီးရုံး၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
လက်ထောက်အတွင်းဝန် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၅၂     - ရုံးအမှတ် (၃)
လက်ထောက်အတွင်းဝန် မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်း
စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ
၀၆၇ - ၄၀၈၂၁၆     - ရုံးအမှတ် (၃)
လက်ထောက်အတွင်းဝန် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၉     - ရုံးအမှတ် (၃)
လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၂     - ရုံးအမှတ် (၃)
လက်ထောက်အတွင်းဝန် ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေး
ဌာနခွဲ
၀၆၇ - ၄၀၈၀၁၃     - ရုံးအမှတ် (၃)
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစီးရုံး ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၄၀၄     ၀၆၇-၄၀၈၃၂၈ ရုံးအမှတ် (၃)
  လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၂၅၁     - ရုံးအမှတ် (၃)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး ကုန်သွယ်ရေးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၄၈၃     - ရုံးအမှတ် (၃)
  ရုံးအဖွဲ့ ၀၆၇ - ၄၀၈၀၁၉     ၀၆၇-၄၀၈၂၃၆ ရုံးအမှတ် (၃)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူစေရေးနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဌာန ၀၆၇ - ၄၀၈၀၀၃     ၀၆၇-၄၀၈၃၂၄ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၀     ၀၆၇-၄၀၈၄၈၄ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၃၈     ၀၆၇-၄၀၈၄၀၆ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၈     ၀၆၇-၄၀၈၁၇၆ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၂၈၁     ၀၆၇-၄၀၈၂၅၈ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၉     ၀၆၇-၄၀၈၀၁၅ ရုံးအမှတ် (၃)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၃၉၀     ၀၆၇-၄၃၀၁၉၂ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၀ ညွှန်ကြားရေးမှူး နယ်စခန်းများညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၂     ၀၆၇-၄၃၀၁၉၃ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၁ ညွှန်ကြားရေးမှူး WTO နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သော အဖွဲ့အစည်းများဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၁၅     ၀၆၇-၄၀၈၃၁၁ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၂ ညွှန်ကြားရေးမှူး နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၄၈၉     - ရုံးအမှတ် (၃)
၁၃ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၂၀     ၀၆၇-၄၀၈၃၂၁ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၄ ညွှန်ကြားရေးမှူး သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၄၈၅     ၀၆၇-၄၀၈၂၂၆ ရုံးအမှတ် (၃)
၁၅ ညွှန်ကြားရေးမှူး ယှဉ်ပြိုင်မှု မူဝါဒဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၃၈၈     ၀၆၇-၄၃၀၂၀၈ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၆ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၃၁၂     ၀၆၇-၄၀၈၂၆၀ ရုံးအမှတ် (၃)
ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၂     - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး(၁) ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၀     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၉၄ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး(၂) ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၄     - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး(၃) ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၆     - ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၉၆     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၂၆ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၄၂     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၄၁ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၅     ၀၆၇ - ၄၃၀၂၁၉ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒလေ့လာရေးနှင့် စီမံကိန်းစာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၁၈     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၉၆ ရုံးအမှတ် (၅၂)
ညွှန်ကြားရေးမှူး ထုတ်ကုန်လုံခြုံစိတ်ချရမှုဆိုင်ရာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၆     - ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၀ ညွှန်ကြားရေးမှူး စားသုံးသူရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၇     ၀၆၇ - ၄၃၀၂၀၃ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၁ ညွှန်ကြားရေးမှူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၄၂၇     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၈ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၂ ညွှန်ကြားရေးမှူး သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်နည်းပညာပေးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၁     ၀၆၇ - ၄၃၀၁၃၉ ရုံးအမှတ် (၅၂)
၁၃ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနများဌာနခွဲ ၀၆၇ - ၄၀၈၄၂၅     ၀၆၇ - ၄၀၈၄၂၄ ရုံးအမှတ် (၃)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
၁၄ ညွှန်ကြားရေးမှူး စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀၁ - ၃၇၂၇၁၈     - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ