စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၃/၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:03 -- eiprdep

စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးနွင့္ သက္တမ္းတုိးေၾကးမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း