စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႕ ေခ်းေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

Wed, 09/11/2019 - 08:56 -- admin_ygn

      စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကို အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၌ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ (၇) မူရင္း၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကို အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါက လန ၃၉၊ ပံုစံ ၁၀၅၊ ၁၀၆ မူရင္း၊ ေခ်းေငြယူလို သူႏွင့္ ပူးတြဲအာမခံသူႏွစ္ဦး၏ မေရႊ႕ ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အာမခံအျဖစ္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

     ေခ်းေငြအတြက္ သက္တမ္းကို ႏွစ္တုိႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ဟူ၍ သတ္ မွတ္ထားၿပီး ႏွစ္တိုေခ်းေငြအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိေၾကာင္း အတိုးႏႈန္းမွာတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေခ်းယူမႈရာဇ၀င္၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀ႏွင့္ ပမာဏ၊  ၀င္ေငြ ျပန္လည္ရရွိမႈ၊ အာမခံ တင္သြင္းႏုိင္မႈတို႔အေပၚ စိစစ္၍ ထုတ္ေခ်း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေခ်းေငြ အတြက္ အာမခံပစၥည္း လံုေလာက္စြာ မေပးႏုိင္ပါက ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ၿပီး က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ထက္ပိုသည့္ေခ်းေငြျဖစ္ပါက မီး အာမခံ၊ ဘဏ္ေရွ႕ေနႏွင့္ ဘဏ္ရာျဖတ္ အစီရင္ခံစာတို႔ကို ပူးတြဲ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြရယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခြဲသို႔ မဟုတ္ နီးစပ္ရာဘဏ္ခြဲတို႔တြင္ စံုစမ္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေခ်ာစု

Local Trade News

Pages