ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိရွိေစရန္ အသိေပးေျကျငာျခင္း

Thu, 04/11/2019 - 06:23 -- dotadmin

စဥ္

အေျကာင္းအရာ

သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုမည့္ရက္

၁။

တစ္ဦးခ်င္းျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တင္သြင္း ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။   

မူလခြင့္ျပုခ်က္ သက္တမ္းအတိုင္း (၃) လသာခြင့္ျပုျပီး၊ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးခြင့္ မျပု။

၂။

၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ခြင့္ျပုထုတ္ေပးထားသည့္ Show Room , Sale Center သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားနွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားသို့ ထုတ္ေပးထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္/ပါမစ္မ်ားမွအပ က်န္လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဉ္သြင္းကုန္ လိုင္စင္/ ပါမစ္ အားလံုး။

မူလခြင့္ျပုခ်က္ သက္တမ္းအတိုင္း (၃) လကုန္ဆံုးျပီး၊ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားလာပါက ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန့အထိသာ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုမည္။

၃။

၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ပို့ကုန္/သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းသံုး ယာဉ္/ယနၱရား လိုင္စင္မ်ားနွင့္ ကုမၸဏီသို့ခြင့္ျပုေသာ လူစီးယာဉ္ မ်ား၊ သာသနာေရးယာဉ္၊ နိဗၺာန္ယာဉ္၊ မီးသတ္ယာဉ္၊ လူနာတင္ယာဉ္၊ အျခား လႉဒါန္းယာဉ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးသည့္ပါမစ္မ်ား။

မူလခြင့္ျပုခ်က္ သက္တမ္းအတိုင္း (၃) လအထိသာ ခြင့္ျပုသြား မည္ျဖစ္ျပီး သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္အထိသာ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုမည္။

 

၄။

အစိုးရဌာနမ်ားမွ တင္ဒါေခၚယူျပီး ေအာင္ျမင္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးသြင္းမည့္ ယာဉ္ယနၱရားမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးထားေသာလိုင္စင္မ်ား။

သက္တမ္းအတိုင္း (၃) လအထိသာ ခြင့္ျပုသြား မည္ျဖစ္ျပီး သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္အထိသာ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုမည္။

၅။

ယာဉ္အိုယာဉ္ေဟာင္းအစီအစဉ္ျဖင့္ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား။

မူလလိုင္စင္သက္တမ္း (၃) လအထိ ခြင့္ျပုသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးပါက ပထမအျကိမ္ (၂) လ၊ ဒုတိယအျကိမ္ (၁) လ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုထုတ္ေပးသြားမည္။

၆။

၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ အေရာင္းျပခန္း (Showroom / Sale Centre) မ်ားအတြက္ Normal LC (or) TT ၊ Consignment စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္နွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားသို့ ထုတ္ေပးသည့္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ / ပါမစ္မ်ား။

မူလလိုင္စင္သက္တမ္း (၃) လအထိ ခြင့္ျပုသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးပါက ပထမအျကိမ္ (၂) လ၊ ဒုတိယအျကိမ္ (၁) လ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုထုတ္ေပးသြားမည္။

 မွတ္ခ်က္။        (၁၉-၁၂-၂၀၁၈) ရက္ေန့ (၁၇၀ဝ) ခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပုလုပ္ေသာ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန၊ စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီ (၂၄/၂၀၁၈) ျကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE