ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၉-၁၀-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 10/16/2020 - 05:37 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၉-၁၀-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၉-၁၀-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၀.၁၈၃ ၁၈.၈၃၁ ၃၉.၀၁၄ ၇၅.၂၃၉ ၃၅.၆၈၄ ၁၁၀.၉၂၃ -၅၅.၀၅၆ -၁၆.၈၅၃ -၇၁.၉၀၉
လွယ်ဂျယ် ၂.၃၄၄ ၀.၃၂၈ ၂.၆၇၂ ၀.၃၅၉ ၀.၄၂၇ ၀.၇၈၆ ၁.၉၈၅ -၀.၀၉၉ ၁.၈၈၆
ချင်းရွှေဟော် ၆.၄၂၃ ၂.၃၀၄ ၈.၇၂၇ ၁၅.၁၈၄ ၃.၁၆၂ ၁၈.၃၄၆ -၈.၇၆၁ -၀.၈၅၈ -၉.၆၁၉
ကံပိုက်တီ ၆.၆၈၅ ၀.၂၂၁ ၆.၉၀၆ ၄.၂၉၇ ၀.၄၆၅ ၄.၇၆၂ ၂.၃၈၈ -၀.၂၄၄ ၂.၁၄၄
ကျိုင်းတုံ ၀.၀၆၇ ၀.၀၁၄ ၀.၀၈၁ ၀.၄၇၁ ၀.၀၉၇ ၀.၅၆၈ -၀.၄၀၄ -၀.၀၈၃ -၀.၄၈၇
တာချီလိတ် ၀.၅၀၉ ၁.၈၃၄ ၂.၃၄၃ ၀.၁၇၇ ၃.၀၄၄ ၃.၂၂၁ ၀.၃၃၂ -၁.၂၁၀ -၀.၈၇၈
မြဝတီ ၂.၄၇၃ ၉.၈၅၅ ၁၂.၃၂၈ ၇.၁၀၇ ၂၄.၀၂၀ ၃၁.၁၂၇ -၄.၆၃၄ -၁၄.၁၆၅ -၁၈.၇၉၉
ကော့သောင်း ၇.၃၄၅ ၀.၆၀၉ ၇.၉၅၄ ၉.၇၁၁ ၁.၅၀၅ ၁၁.၂၁၆ -၂.၃၆၆ -၀.၈၉၆ -၃.၂၆၂
မြိတ် ၀.၉၀၉ ၃.၈၁၂ ၄.၇၂၁ ၀.၈၁၇ ၆.၉၅၆ ၇.၇၇၃ ၀.၀၉၂ -၃.၁၄၄ -၃.၀၅၂
၁၀ ထီးခီး ၀.၃၂၂ ၀.၀၁၅ ၀.၃၃၇ ၀.၁၅၁ ၀.၁၂၈ ၀.၂၇၉ ၀.၁၇၁ -၀.၁၁၃ ၀.၀၅၈
၁၁ မောတောင် ၀.၅၉၈ ၀.၀၈၅ ၀.၆၈၃ ၀.၇၉၀ ၀.၁၆၆ ၀.၉၅၆ -၀.၁၉၂ -၀.၀၈၁ -၀.၂၇၃
၁၂ မယ်စဲ့       ၀.၀၂၄ ၀.၀၁၃ ၀.၀၃၇ -၀.၀၂၄ -၀.၀၁၃ -၀.၀၃၇
၁၃ စစ်တွေ       ၀.၆၈၁   ၀.၆၈၁ -၀.၆၈၁   -၀.၆၈၁
၁၄ ​မောင်တော       ၀.၃၁၈   ၀.၃၁၈ -၀.၃၁၈   -၀.၃၁၈
၁၅ တမူး ၀.၄၀၀   ၀.၄၀၀ ၁.၈၆၅ ၀.၀၀၇ ၁.၈၇၂ -၁.၄၆၅ -၀.၀၀၇ -၁.၄၇၂
၁၆ ရိဒ် ၀.၂၉၇   ၀.၂၉၇ ၀.၄၉၂ ၀.၁၁၆ ၀.၆၀၈ -၀.၁၉၅ -၀.၁၁၆ -၀.၃၁၁
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၄၈.၅၅၅ ၃၇.၉၀၈ ၈၆.၄၆၃ ၁၁၇.၆၈၃ ၇၅.၇၉၀ ၁၉၃.၄၇၃ -၆၉.၁၂၈ -၃၇.၈၈၂ -၁၀၇.၀၁၀

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်