ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၈-၅-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Mon, 05/18/2020 - 04:27 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၈-၅-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၈-၅-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၁၉၄၆.၂၄၀ ၁၀၄၁.၆၃၃ ၂၉၈၇.၈၇၃ ၂၀၅၅.၃၅၀ ၁၀၅၁.၉၂၉ ၃၁၀၇.၂၇၉ -၁၀၉.၁၁၀ -၁၀.၂၉၆ -၁၁၉.၄၀၆
လွယ်ဂျယ် ၈၈.၈၂၅ ၁၁.၉၅၅ ၁၀၀.၇၈၀ ၁၁၂.၁၁၀ ၉.၂၉၅ ၁၂၁.၄၀၅ -၂၃.၂၈၅ ၂.၆၆၀ -၂၀.၆၂၅
ချင်းရွှေဟော် ၂၆၉.၂၉၆ ၅၈.၅၉၆ ၃၂၇.၈၉၂ ၃၂၅.၄၆၇ ၃၅.၀၂၈ ၃၆၀.၄၉၅ -၅၆.၁၇၁ ၂၃.၅၆၈ -၃၂.၆၀၃
ကံပိုက်တီ ၂၁၅.၃၃၇ ၉.၉၃၇ ၂၂၅.၂၇၄ ၂၁၄.၅၉၄ ၁၆.၆၁၅ ၂၃၁.၂၀၉ ၀.၇၄၃ -၆.၆၇၈ -၅.၉၃၅
ကျိုင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၃၃၄ ၃.၉၁၁ ၄.၂၀၈ ၀.၉၇၄ ၅.၁၈၂ -၁.၆၃၁ ၀.၃၆၀ -၁.၂၇၁
တာချီလိတ် ၄၅.၄၈၃ ၄၇.၂၈၃ ၉၂.၇၆၆ ၉.၄၅၃ ၄၁.၅၂၄ ၅၀.၉၇၇ ၃၆.၀၃၀ ၅.၇၅၉ ၄၁.၇၈၉
မြဝတီ ၂၄၆.၁၇၇ ၄၉၁.၅၀၅ ၇၃၇.၆၈၂ ၇၉.၅၀၁ ၄၅၄.၁၁၇ ၅၃၃.၆၁၈ ၁၆၆.၆၇၆ ၃၇.၃၈၈ ၂၀၄.၀၆၄
ကော့သောင်း ၂၀၂.၂၄၅ ၆၅.၉၀၅ ၂၆၈.၁၅၀ ၁၃၈.၆၇၀ ၂၁.၈၇၆ ၁၆၀.၅၄၆ ၆၃.၅၇၅ ၄၄.၀၂၉ ၁၀၇.၆၀၄
မြိတ် ၄၃.၄၆၆ ၆၅.၉၅၆ ၁၀၉.၄၂၂ ၉၄.၅၇၉ ၈၂.၂၄၀ ၁၇၆.၈၁၉ -၅၁.၁၁၃ -၁၆.၂၈၄ -၆၇.၃၉၇
၁၀ ထီးခီး ၁၂၃၂.၁၂၆ ၁၈.၄၁၁ ၁၂၅၀.၅၃၇ ၁၆၃၆.၂၇၅ ၂၁.၄၆၃ ၁၆၅၇.၇၃၈ -၄၀၄.၁၄၉ -၃.၀၅၂ -၄၀၇.၂၀၁
၁၁ မောတောင် ၉.၀၄၅ ၃.၆၄၃ ၁၂.၆၈၈ ၈.၁၉၉ ၅.၅၇၄ ၁၃.၇၇၃ ၀.၈၄၆ -၁.၉၃၁ -၁.၀၈၅
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၃ ၀.၁၈၈ ၁.၂၅၁ ၁.၃၀၂ ၀.၀၈၉ ၁.၃၉၁
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၁.၆၇၅ ၃၀၄.၁၅၃ ၇၃၅.၈၂၈ ၇.၅၉၂ ၁.၀၉၅ ၈.၆၈၇ ၄၂၄.၀၈၃ ၃၀၃.၀၅၈ ၇၂၇.၁၄၁
၁၄ ​မောင်တော ၉.၅၉၁ ၀.၀၄၂ ၉.၆၃၃ ၅.၃၆၅ ၀.၀၄၂ ၅.၄၀၇ ၄.၂၂၆   ၄.၂၂၆
၁၅ တမူး ၃၅.၆၀၅ ၀.၃၄၁ ၃၅.၉၄၆ ၆၃.၆၇၅ ၀.၆၇၉ ၆၄.၃၅၄ -၂၈.၀၇၀ -၀.၃၃၈ -၂၈.၄၀၈
၁၆ ရိဒ် ၃၈.၂၇၁ ၂.၀၁၃ ၄၀.၂၈၄ ၄၁.၉၇၇ ၁၃.၈၉၁ ၅၅.၈၆၈ -၃.၇၀၆ -၁၁.၈၇၈ -၁၅.၅၈၄
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၄၈၁၈.၇၃၅ ၂၁၂၂.၉၈၄ ၆၉၄၁.၇၁၉ ၄၇၉၈.၀၇၈ ၁၇၅၆.၅၃၀ ၆၅၅၄.၆၀၈ ၂၀.၆၅၇ ၃၆၆.၄၅၄ ၃၈၇.၁၁၁

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်