ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၄-၉-၂၀၂၀ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Mon, 09/14/2020 - 04:43 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၄-၉-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၄-၉-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၇၉၁.၉၂၀ ၁၇၃၁.၀၂၇ ၄၅၂၂.၉၄၇ ၂၉၃၀.၇၀၃ ၁၆၃၀.၂၁၆ ၄၅၆၀.၉၁၉ -၁၃၈.၇၈၃ ၁၀၀.၈၁၁ -၃၇.၉၇၂
လွယ်ဂျယ် ၁၀၅.၄၀၇ ၂၅.၅၀၂ ၁၃၀.၉၀၉ ၁၂၁.၄၁၈ ၁၈.၈၅၀ ၁၄၀.၂၆၈ -၁၆.၀၁၁ ၆.၆၅၂ -၉.၃၅၉
ချင်းရွှေဟော် ၃၉၆.၄၀၈ ၁၀၉.၂၈၉ ၅၀၅.၆၉၇ ၄၂၄.၃၂၂ ၇၀.၂၄၉ ၄၉၄.၅၇၁ -၂၇.၉၁၄ ၃၉.၀၄၀ ၁၁.၁၂၆
ကံပိုက်တီ ၂၆၁.၄၃၂ ၁၈.၄၃၆ ၂၇၉.၈၆၈ ၂၅၆.၄၇၉ ၂၉.၄၇၁ ၂၈၅.၉၅၀ ၄.၉၅၃ -၁၁.၀၃၅ -၆.၀၈၂
ကျိုင်းတုံ ၂.၈၇၃ ၂.၁၄၀ ၅.၀၁၃ ၆.၄၆၈ ၁.၄၇၅ ၇.၉၄၃ -၃.၅၉၅ ၀.၆၆၅ -၂.၉၃၀
တာချီလိတ် ၆၅.၅၃၀ ၇၁.၅၄၁ ၁၃၇.၀၇၁ ၁၈.၄၄၄ ၆၃.၉၀၃ ၈၂.၃၄၇ ၄၇.၀၈၆ ၇.၆၃၈ ၅၄.၇၂၄
မြဝတီ ၃၆၄.၁၆၆ ၇၇၃.၀၈၄ ၁၁၃၇.၂၅၀ ၁၉၆.၄၆၉ ၆၉၃.၈၉၉ ၈၉၀.၃၆၈ ၁၆၇.၆၉၇ ၇၉.၁၈၅ ၂၄၆.၈၈၂
ကော့သောင်း ၂၄၇.၃၆၅ ၉၃.၂၀၅ ၃၄၀.၅၇၀ ၁၅၉.၅၀၃ ၃၅.၇၉၁ ၁၉၅.၂၉၄ ၈၇.၈၆၂ ၅၇.၄၁၄ ၁၄၅.၂၇၆
မြိတ် ၅၄.၂၇၇ ၈၂.၃၇၉ ၁၃၆.၆၅၆ ၁၁၉.၄၁၉ ၁၀၈.၉၅၁ ၂၂၈.၃၇၀ -၆၅.၁၄၂ -၂၆.၅၇၂ -၉၁.၇၁၄
၁၀ ထီးခီး ၁၈၅၃.၆၈၆ ၄၀.၀၂၇ ၁၈၉၃.၇၁၃ ၂၂၄၆.၄၄၆ ၁၄၃.၃၁၈ ၂၃၈၉.၇၆၄ -၃၉၂.၇၆၀ -၁၀၃.၂၉၁ -၄၉၆.၀၅၁
၁၁ မောတောင် ၁၁.၄၉၉ ၅.၅၆၀ ၁၇.၀၅၉ ၁၁.၀၆၉ ၆.၆၆၅ ၁၇.၇၃၄ ၀.၄၃၀ -၁.၁၀၅ -၀.၆၇၅
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၇၇ ၀.၃၀၄ ၂.၇၈၁ ၁.၀၇၇ ၀.၂၉၉ ၁.၃၇၆ ၁.၄၀၀ ၀.၀၀၅ ၁.၄၀၅
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆.၈၁၁ ၁၁.၇၃၀ ၁.၂၃၈ ၁၂.၉၆၈ ၄၂၀.၈၁၇ ၃၀၃.၀၂၆ ၇၂၃.၈၄၃
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၈.၄၁၄ ၀.၀၅၆ ၈.၄၇၀ ၃.၀၈၀ ၀.၀၀၃ ၃.၀၈၃
၁၅ တမူး ၃၉.၂၅၅ ၁.၀၃၈ ၄၀.၂၉၃ ၈၉.၈၃၄ ၀.၉၇၈ ၉၀.၈၁၂ -၅၀.၅၇၉ ၀.၀၆၀ -၅၀.၅၁၉
၁၆ ရိဒ် ၄၇.၈၈၈ ၂.၀၂၀ ၄၉.၉၀၈ ၇၇.၄၉၁ ၂၁.၇၅၂ ၉၉.၂၄၃ -၂၉.၆၀၃ -၁၉.၇၃၂ -၄၉.၃၃၅
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၆၆၈၈.၆၃၅ ၃၂၅၉.၈၇၅ ၉၉၄၈.၅၁၀ ၆၆၇၉.၂၈၆ ၂၈၂၇.၁၁၁ ၉၅၀၆.၃၉၇ ၉.၃၄၉ ၄၃၂.၇၆၄ ၄၄၂.၁၁၃

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်